สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์


สพร หรือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA
ได้รับมอบหมายให้พัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายในหลายภาคส่วนทั้งด้านการศึกษา สถาบันอบรมของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อปฎิบัติภารกิจในการพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล โดยในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป สพร. โดย TDGA
จะเริ่มดำเนินการ Kick off โดยการจัดหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive) ผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ (Management) รวมถึงหลักสูตรสำหรับปฎิบัติการในกลุ่มต่างๆ
ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามได้ที
www.dga.or.th

TDGA :Digital Government Skill Set Development | ข่าวประชาสัมพันธ์