สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

หลักสูตรสำหรับเครือข่ายความร่วมมือ (TDGA Partnership)

หลักสูตรสำหรับเครือข่ายความร่วมมือ (TDGA Partnership)

หลักสูตรสำหรับเครือข่ายความร่วมมือ  ( TDGA Partnership)

ไม่พบข้อมูล

หลักสูตรสำหรับเครือข่ายความร่วมมือ (TDGA Partnership)