สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

อบรม

หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร DGA ( อบรมภายใน)

หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร DGA ( อบรมภายใน)

เอกสารเผยแพร่


Cannot find the download. ID=426
{preview_player}

หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร DGA ( อบรมภายใน)-อบรม