สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

อบรม

หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) (เฉพาะข้าราชการและบุคลากรที่มีรายชื่อตามที่ประกาศ )

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบาย และงานวิชาการ (Academic) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early) จะสามารถใช้ข้อมูล ดิจิทัลที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการน าเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การก าหนดแผนงาน โครงการ ข้อเสนอทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งมี ความเข้าใจระบบข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถน ามาแลกเปลี่ยนหรือเรียกใช้ได้ อย่างสะดวก

เอกสารเผยแพร่


Files:
หลักสูตร-Academic_early
 09-10-2018
 334.57 KB
 650

หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) (เฉพาะข้าราชการและบุคลากรที่มีรายชื่อตามที่ประกาศ )- หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติการ