สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร (Executive)

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 (e-GEP#9)


ลงทะเบียนหลักสูตร

เอกสารเผยแพร่


Files:
ใบสมัคร-3-หลักสูตร-ปี-2562_Update-29
 29-12-2018
 474.14 KB
 36

เอกสารโครงการทั้งสามหลักสูตร_ปี-2562_edit8
 29-12-2018
 793.12 KB
 50

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 (e-GEP#9)-หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร (Executive)