ฉลาดด้วยข้อมูล ใครๆ ก็ทำได้ (คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล) | Data warehouse and Data Mining

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ฉลาดด้วยข้อมูล ใครๆ ก็ทำได้ (คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล) | Data warehouse and Data Mining

คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้มุ่งเน้นสอนการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจบนโครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบพิเศษ โดยใช้ศาสตร์ใหม่ อาทิเช่น คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล ที่จะสามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจ และการนำไปใช้งานในชีวิตจริงได้ดีกว่า ฐานข้อมูลทั่วไป อาทิเช่น การ ค้นหากฎของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การจำแนกประเภทข้อมูลและการทำนาย การจัดกลุ่มข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลที่มีความซับซ้อน การ ประยุกต์ ใช้เหมืองข้อมูล แนวโน้มของการทำเหมืองข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลอักษรและเว็บไซต์และการใช้เครื่องมือในการทำวิเคราะห์ข้อมูล เช่น MSSQL, Power BI, Excel, WEKA เป็นต้น
ตัวอย่างการวิเคราะห์ในรายวิชานี้
 • Customer Segmentation
 • Customer Retention/ Churn Analysis
 • Cross-Sell Analysis
 • Direct Marketing Models
 • Fraud Detection
 • Market Share Analysis
 • Client Targeting
 • Marketing Strategy

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการจัดการคลังข้อมูล และเหมืองข้อมูล เบื้องต้น
 2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงการบริหารจัดการคลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ การทำนาย
 3. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงกิจกรรมต่างๆด้านคลังข้อมูล และ เหมืองข้อมูล
 4. เพื่อให้ผู้เรียน สามารถ การนำ ผลการวิเคราะห์ จาก เหมืองข้อมูล ไปใช้งานด้านต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ระบบ นักเรียน นักศึกษาทั่วไป

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

จำนวนชั่วโมงในการศึกษาต่อสัปดาห์ :

2 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%)

ระดับความยากง่ายของเนื้อหา

ระดับเบื้องต้น

คุณสมบัติผู้เรียน

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ผศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
คณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี):

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลารประเมินไม่น้อยกว่า 50% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 

การวิเคราะห์เชิงลึกอภิมหาข้อมูล | Big Data Analysis

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

การวิเคราะห์เชิงลึกอภิมหาข้อมูล | Big Data Analysis

คำอธิบายรายวิชา

การวิเคราะห์เชิงลึกอภิมหาข้อมูลเป็นกระบวนการวิเคราะห์อภิมหาข้อมูลเพื่อค้นหาพฤติกรรมของบุคคล ในรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้นที่ซ่อนอยู่ข้างใน หาสิ่งเชื่อมโยงที่เชื่อมข้อมูลเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน หารูปแบบทางการตลาด เช่น หาความต้องการามชอบ ตลอดจน วิถีชีวิต ของลูกค้า และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้สามารถนำไปสู่การทำแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ โอกาสในการสร้างผลกำไร การให้บริการที่ดีมากขึ้นแก่ลูกค้า การปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในการแข่งขันทางการตลาด และผลประโยชน์ทางธุรกิจด้านอื่นๆได้เปรียบเหนือคู่แข่งในการแข่งขันทางการตลาด และผลประโยชน์ทางธุรกิจด้านอื่นๆ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. สามารถ อธิบาย ความหมายและความสำคัญของ Big Data
 2. สามารถ อธิบาย ผลกระทบของ Big Data ในด้านต่างๆ
 3. สามารถ อธิบาย การประยุกต์ใช้ Big Data ในการแข่งขันธุรกิจ
 4. สามารถ อธิบาย หลักการทำงาน และเป้าหมาย ชองการวิเคราะห์บิ็กดาต้า (Big Data Analytics)
 5. สามารถ ใช้เครื่องมือ Oracle Analytics Cloud ในการ ทำ การวิเคราะห์ บิ๊กดาต้า (Big Data Analytics)

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงวิดีทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

คุณสมบัติผู้เรียน

สำหรับผู้เรียนทั่วไปที่มีความสนใจ ทั้งนี้ในเนื้อหาวิชาวิชามีแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อให้ผุ้สนใจ ประเมินและวางแผนการศึกษาด้วยตัวเอง เพิ่มเติมได้ เนื้อหาจึง ทุกกลุ่ม ทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ระบบ นักเรียน นักศึกษาทั่วไป

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ผศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน/ มีผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน และ ส่งการบ้าน (Assignment) และได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่าย