คู่มือการเรียนสื่อออนไลน์ วิดีโอแนะนำการเข้าใช้งาน e-Learning

แนะนำให้ใช้ google chrome ในการเปิดสื่อการเรียนออนไลน์

หมวด Digital Literacy

 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน Digital Literacy
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับ Digital Literacy จะแนะนำส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเข้าใจพื้นฐานของอุปกรณ์ต่าง ๆ การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ และภัยอันตราย ที่เกิดขึ้นในรูปแบบดิจิตอล การคุกคามและวิธีป้องกันตัวในโลกดิจิทัล
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและใช้ดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้การใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. การเลือกใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • 2. รัฐบาลดิจิทัล
 • 3. สังคมออนไลน์
 • 4. ธุรกิจออนไลน์
 • 5. เครื่องมือออนไลน์
ระยะเวลา
0 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบเมื่อใช้สิทธินั้นบนสื่อสาธารณะยุคดิจิทัลความเข้าใจการสื่อสารผ่านทางสื่อ และเครื่องมือทางดิจิทัลในแง่มุมต่าง ๆ มีเข้าใจความมั่นคง ความเป็นส่วนตัวในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล รวมถึงภัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในแง่วิธีการที่ได้รับการคุกคามผลกระทบที่เกิดขึ้น การป้องกัน การลดความเสี่ยง ตลอดจนมีความเข้าใจสารสนเทศและสื่อในยุคดิจิทัลเพื่อที่สามารถระบุข้อมูลที่ต้องการหาข้อมูลนั้น ประเมินประโยชน์ ความเกี่ยวข้อง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นจากแหล่งต่าง ๆ ได้
วัตถุประสงค์
 • 1. มีความรู้ ความเข้าใจความรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • 2. รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล คิด วิเคราะห์ แยกแยะ สื่อดิจิทัลเพื่อเลือกใช้ทำงานได้อย่างเหมาะสม
 • 3. มีความเข้าใจและปฏิบัติงานด้านดิจิทัลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตลอดจนตระหนักถึงภัยคุกคามทางดิจิทัลและสามารถตรวจสอบการทำงานตามหลักปฏิบัติงานที่ดีได้ในเบื้องต้น
 • 4. มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อทำงานผลิตชุดข้อมูลสำหรับการบริการสาธารณะและมีความรู้ในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2. การเข้าถึงสื่อดิจิทัล
 • 4. ความปลอดภัยยุคดิจิทัล
 • 3. ความเข้าใจและการสื่อสารยุคดิจิทัล
ระยะเวลา
2 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
 • • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น
 • • ดร. ปรัชญ์ สง่างาม
 • • อาจารย์มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลในการทำงาน เช่น เทคนิคการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำในการจัดรูปแบบข้อความหรือจัดการงานเอกสารด้วยความสะดวกรวดเร็ว เทคนิคการใช้โปรแกรมตารางคำนวณการฟังก์ชั่นต่าง ๆ เพื่อการออกแบบการนำเสนอให้น่าสนใจ ตลอดจนการใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน ได้แก่การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมประชุมออนไลน์ การใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ตลอดจนการสร้างสื่อดิจิทัลโดยใช้โปรแกรมในการตัดต่อภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเทคนิคต่าง ๆ สำหรับการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในการใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกันในการประชุมแบบออนไลน์ตามแนวทางการปฏิบัติงานแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในเบื้องต้นได้
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในการใช้โปรแกรมในการตัดต่อภาพหรือการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิบัติงานเบื้องต้นได้
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. เทคนิคการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Word) เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว
 • 2. เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 3. ออกแบบการนำเสนอให้สวยด้วย Power Point
 • 4. การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
 • 5. การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเบื้องต้น
ระยะเวลา
3 : 15 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • รองศาสตรจารย์ ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย
  คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • • คุณศิระ เอกบุตร
  จาก เทพเอ็กเซล : Thep Excel
 • • คุณวันเฉลิม อัศวแสงรัตน์
  จาก PowerPoint Boy
 • • คุณอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา
  จาก ครูอภิวัฒน์ สอนสร้างสื่อ
 • • ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
  จาก Supoet Srinutapong
 • • ดร. รัฐพล ประดับเวทย์
  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรินครินวิโรฒ
 • • ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
บทเรียน : การสร้างความตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Awareness)
อยู่ระหว่างการพัฒนาบทเรียน

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน

หมวด Digital Governance, Standard, and Compliance

 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 หลักการของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลและแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ในเรื่องของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
 • 2. ที่มาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
 • 3. ข้อมูล (Data)
 • 4. ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล
 • 5. กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน
 • 6. แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
ระยะเวลา
1 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล
  รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 • • นายทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์
  นักวิเคราะห์อาวุโส สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน Introduction to Data Governance Framework and Open Data
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของธรรมาภิบาลข้อมูล แนวทางขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลที่สอดคล้องกับ ธรรมาภิบาลข้อมูล รวมทั้งความหมายและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. เกริ่นนำและคำถามชวนคิด
 • 2. Data Governance คืออะไร
 • 3. Data Governance for Data driven
 • 4. ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
ระยะเวลา
1 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • นายทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์
  นักวิเคราะห์อาวุโส สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Guideline)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล เนื้อหาของหลักสูตรนี้ครอบคลุมกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับแนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
  ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. บทนำ
 • 2. ประเภทความสัมพันธ์ของข้อมูล
 • 3. การเตรียมข้อมูลเพื่อเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
 • 4. การพิจารณาชุดข้อมูลคุณภาพสูง
 • 5. ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล
 • 6. การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ระยะเวลา
1 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (Digital Government Act.)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล วัตถุประสงค์ และกรอบของ พ.ร.บ รวมถึงสาระของมาตราที่สำคัญและแนวปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (Digital Government Act.)
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ พรบ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
 • 2. วัตถุประสงค์ กรอบ และทิศทาง
 • 3. คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน้าที่ อำนาจ และค่าตอบแทน
 • 4. ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
 • 5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ สพร.
 • 6. การส่งข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 7. ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง
 • 8. ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ
ระยะเวลา
0 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework Standard)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเรียนรู้ขั้นตอนในการทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. บทนำ
 • 2. กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
 • 3. ขั้นตอนการทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ระยะเวลา
0 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดที่ลงลึกถึงกฎหมายมาตราสำคัญจากมุมมองของภาครัฐ เช่น ศักดิ์ศรีของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มกิจการที่อยู่และไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย ฐานกฎหมายสำหรับใช้เพื่อประกอบการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล และฐานกฎหมายที่แนะนำสำหรับภาครัฐ รายละเอียดการแจ้งให้เจ้าของข้อมูล (Data Subject) ทราบเมื่อทำการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) คณะกรรมการเชี่ยวชาญ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องการขอสำเนา ขอให้ลบทำลาย เป็นต้น
นอกจากนี้มีการเกริ่นนำถึงกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางของฐานกฎหมายสำหรับหน่วยงานของรัฐที่เอื้อให้ดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฐานความยินยอมเสมอไป ตลอดจนตัวอย่างการดำเนินการโดยอาศัยฐานกฎหมายภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ และความจำเป็นในการใช้อำนาจรัฐ ความหมายของบทบาทต่าง ๆ ของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) และ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ทั้งนี้ ได้อธิบายแนวทางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐโดยให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานกฎหมายเพื่อประกอบการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล และฐานกฎหมายที่แนะนำสำหรับภาครัฐ
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโดยอาศัยฐานกฎหมายภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะและความจำเป็นในการใช้อำนาจรัฐ
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทต่าง ๆ ของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
 • ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) และ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. กฎหมายบางมาตราที่น่าสนใจสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
 • 2. เกริ่นนำ และหลักการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับข้อมูลภาครัฐ พร้อมกรณีตัวอย่าง
ระยะเวลา
1 : 45 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
 • - ผู้อำนวยการฝ่ายดาตาโซลูชั่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 • - ที่ปรึกษา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • - ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer: CDO)

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายทิศทางการสนับสนุนธรรมาภิบาลข้อมูลของ สพร. แรงจูงใจสำหรับการทำธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีคุณภาพ ตัวอย่างการปรับใช้หลักธรรมาภิบาลข้อมูลในการพัฒนาระบบ ไอทีหรือบริการภาครัฐ ประเด็นคำถามที่สำคัญเมื่อจะดำเนินการโครงการไอทีให้เป็นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้บริหาร หรือ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจที่แท้จริง และสามารถนำธรรมาภิบาลข้อมูลไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงระบบไอที และปรับปรุงหน่วยงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. DGA Data Governance Strategy
 • 2. ทำ Data Governance ต้องเตรียมอะไรบ้าง
 • 3. ตัวอย่างจริงที่หน่วยงานรัฐนำ Data Governance ไปใช้ในระบบงานไอที
ระยะเวลา
0 : 45 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
 • - ผู้อำนวยการฝ่ายดาตาโซลูชั่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 • - ที่ปรึกษา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • - ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer: CDO)

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน

หมวด Digital Technology

 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน Uses of Hadoop in Big Data
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของฮาดูปและระบบที่เกี่ยวข้องกับฮาดูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่เบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับ Big Data ความหมายและลักษณะที่สำคัญของ Big Data รวมทั้งแนวทางการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ และแนวทางการนำ Big Data ไปใช้ประโยชน์เพื่อการทำงาน
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำงานได้อย่างเหมาะสม
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. หลักการทำงานของ Hadoop
 • 2. Hadoop รุ่น 2
 • 3. หลักการทำงานของ Hadoop รุ่น 2
 • 4. Hadoop HIVE
 • 5. Apache pig
 • 6. Apache Sqoop
 • 7. Apache HBase
 • 8. Apache Mahout
 • 9. Apache Zookeeper
 • 10. แนะนำ Big Data
 • 11. Big Data คืออะไร
 • 12. Big Data มีลักษณะเป็นอย่างไร
 • 13. การประยุกต์ข้อมูลขนาดใหญ่
 • 14. ฮาดูป (Hadoop)
 • 15. ฮอนทอนเวิร์ก (Hortonworks)
 • 16. คลาวด์เดอรา (Cloudera)
 • 17. แซส (SAS)
 • 18. Apache Hadoop
ระยะเวลา
1 : 15 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน การประยุกต์ใช้ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) เพื่อการบริการภาครัฐ
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและลักษณะของหุ่นยนต์สนทนา(Chatbot) กระบวนการในการสร้างหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) เบื้องต้น และหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรมจาวาสคริปต์ วิธีการในเชื่อมต่อกับโปรแกรม เมสเซนเจอร์
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot)
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างหุ่นยนต์สนทนา(Chatbot)
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างหุ่นยนต์สนทนา(Chatbot) เพื่อสนับสนุนการทำงานในองค์กรภาครัฐ
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. หุ่นยนต์สนทนาคืออะไร What is Chatbot?
 • 2. การเข้าระบบและสร้างชุดคำถาม คำตอบ มาตรฐาน
 • 3. การใช้ตัวแปรและชื่อเฉพาะ
 • 4. การเขียนโปรแกรมจาวาสคริปต์เพื่อบทสนทนาที่ซับซ้อนขึ้น
 • 5. การใช้บริบท (Context) เพื่อการสนทนาแบบต่อเนื่อง
 • 6. การต่อกับโปรแกรมเมสเซนเจอร์ เช่น ไลน์
ระยะเวลา
1 : 0 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
  (Artificial Intelligence Association Of Thailand)

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน การฝึกปฏิบัติการใช้งาน AI บทแพลตฟอร์ม AI for Thai
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานการใช้งานแพลตฟอร์ม Application AI for Thai ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ การใช้งาน Module ต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการทำงานในหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์ม Application AI for Thai
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งาน Module ต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม Application AI for Thai
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. CONVERSATION: Vaja (วาจา) บริการแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด
 • 2. MACHINE TRANSLATION บริการแปลภาษา
 • 3. SENTIMENT ANALYSIS บริการวิเคราะห์ความคิดเห็นและอารมณ์ (ThaiMoji)
 • 4. SENTIMENT ANALYSIS บริการวิเคราะห์ความคิดเห็นและอารมณ์ (Ssense)
 • 5. Tag Suggestion บริการแนะนำป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
 • 6. Person Detection (T-Person) บริการระบุตำแหน่งบุคคลในภาพ
 • 7. Motion Heatmap (T-Heatmap) บริการประเมินความหนาแน่นของบุคคลในการใช้พื้นที่
 • 8. บริการระบุชื่ออาหารไทยจากรูปภาพ ด้วยเทคนิค Deep Learning
 • 9. Object Character Recognition (T-OCR) บริการแปลงภาพเอกสารให้เป็นข้อความ
 • 10. Basic NLP - Soundex บริการค้นหาคำที่ออกเสียงคล้าย
 • 11. CONVERSATION: PARTII (พาที) ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย
ระยะเวลา
2 : 0 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  (National Electronics and Computer Technology Center)

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน การสร้างความรู้ความเข้าใจภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับปัญญาประดิษฐ์
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Computational Linguistics คืออะไร
 • 2. Applications ของ Natural Language Processing
 • 3. การศึกษาคุณสมบัติทางสถิติของภาษา
 • 4. อยากเก่งภาษาอังกฤษต้องรู้ Vocab เท่าไร
 • 5. การพิสูจน์กฎของซิพฟ์
 • 6. กฎของซิพฟ์และโค้งซิพฟ์
 • 7. กฎของซิพฟ์สำหรับคลังข้อมูลภาษา
 • 8. ประยุกต์ใช้กฎของซิพฟ์เพื่อการพัฒนา Search Engine อย่างง่าย
 • 9. Speech Recognizer เครื่องแปลงเสียงเป็นอักษร
 • 10. Language Mode เบื้องต้น
 • 11. การประยุกต์ Language Model ในรูปแบบอื่น ๆ
 • 12. อยากฟังให้เก่งขึ้น ต้องฝึก Language Model ให้ดีขึ้น
ระยะเวลา
1 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์
  ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) สำหรับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของปัญญาประดิษฐ์ ประโยชน์จากการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้สนับสนุนการทำงาน ความรู้เบื้องต้นของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และความรู้เบื้องต้นของการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของปัญญาประดิษฐ์
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
 • 2. การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) คืออะไร
 • 3. การเรียนรู้เชิงลึกคืออะไร (Deep Learning)
ระยะเวลา
1 : 0 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
  Artificial Intelligence Association Of Thailand (AIAT)

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของ Big Data และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กระบวนการในการจัดเก็บ Big Data รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Big Data และแนวทางในการวิเคราะห์ Big Data เพื่อการทำงานภาครัฐ
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (Hadoop) เพื่อการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการบริหารภาครัฐ
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. ทำความรู้จัก Big data
 • 2. จะนำ Big data ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
 • 3. Big data มีกระบวนการจัดเก็บอย่างไร
 • 4. Hadoop จะหาได้จากที่ใด
 • 5. Hadoop มีกระบวนการทำงานอย่างไร
 • 6. Hadoop มีกระบวนการทำงานอย่างไร 2
 • 7. Hadoop กับการประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจ
 • 8. Big data กับการสร้างอาชีพและรายได้
 • 9. Big Data Analytics กับการบริหารภาครัฐ
ระยะเวลา
1 : 0 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน เทคนิคการสร้างและการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) เพื่อการทำงานภาครัฐ
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของ Data Visualization และความแตกต่างระหว่าง Data Visualization กับ Info Graphic แนวทางและวิธีการในการจัดทำ Data Visualization โดยการสาธิตและใช้ข้อมูลจริง รวมถึงวิธีการใช้โปรแกรม Tableau เพื่อการวิเคราะห์และจัดทำ Data Visualization
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีเข้าใจความหมายและความแตกต่างของ Data Visualizationและ Info Graphic
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและจัดทำกราฟรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับข้อมูล
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการนำข้อมูลจริงมาใช้ในการวิเคราะห์และสร้างภาพข้อมูล
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. สอน Data Visualization EP.1 Data Visualization VS Infographics การวิเคราะห์และสร้างภาพข้อมูล
 • 2. สอน Data Visualization EP.2 Data Visualization Techniques เทคนิคการสร้างภาพข้อมูล
 • 3. สอน Data Visualization EP.3 Data Visualization for Election Thailand 2019 เลือกตั้ง 62
 • 4. สอน Data Visualization EP.4 โหลดข้อมูล Open Data Thailand มาใช้โปรแกรม Tableau ทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะเวลา
1 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับบริการภาครัฐ (Blockchain for Government Services)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี Blockchain และการนำเทคโนโลยี Blockchain ไปประยุกต์ใช้ในการบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐ รวมถึงกรณีศึกษาในประเทศต่าง ๆ ที่ได้นำเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ให้บริการประชาชน
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี Blockchain
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อการทำงานภาครัฐได้
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. เทคโนโลยี Blockchain
 • 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่องานบริการภาครัฐ
 • 3. แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain สำหรับภาครัฐ ภายใต้บริบทของประเทศไทย
ระยะเวลา
1 : 0 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน แนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับบริการภาครัฐ (AI for Government Services)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการนำ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ โดยการศึกษาแนวทางจากการใช้งานจริงในต่างประเทศ และแนวทางในการเตรียมการเพื่อให้สามารถนำ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้จริง
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและหลักการของปัญญาประดิษฐ์
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาครัฐ
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) คืออะไร
 • 2. ความสามารถของ AI ในปัจจุบัน
 • 3. แนวทางเบื้องต้นในการวิเคราะห์ว่าสิ่งใดเป็น AI
 • 4. ทิศทาง AI ของโลก
 • 5. AI กับการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ
ระยะเวลา
1 : 0 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน

หมวด Digital Transformation

 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งการศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องความคิด การพัฒนาคน การพัฒนาการทำงานร่วมกัน การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล
 • 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและมาตรฐานการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ
 • 5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. การขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล
 • 2. บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล
 • 3. การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน
 • 4. การพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA)
 • 5. การทำงานร่วมกันแบบข้ามหน่วยงาน
 • 6. วัฒนธรรมดิจิทัล
 • 7. การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
 • 8. บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
 • 9. Service Level Agreement
ระยะเวลา
1 : 0 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน

หมวด Strategic and Project Management

 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของการวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการวางแผนและควบคุมโครงการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา และเรียนรู้แนวทางในการการจัดการทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านต้นทุน และด้านงบประมาณโครงการ อย่างถูกต้องเหมาะสม
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการบริหารโครงการ
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในกระบวนการบริหารโครงการ
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หรือวางแผนงานโครงการเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
 • 4. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ในการบริหารโครงการที่ได้รับผิดชอบในหน่วยงานได้
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. การบริหารโครงการ
 • 2. การวางแผนโครงการ
 • 3. การดำเนินงานโครงการ (Project Execution)
 • 4. การติดตามและการควบคุม
 • 5. การปิดโครงการ (Closing Project)
 • 6. เครื่องมือสำหรับใช้บริหารโครงการ (Project Management Tools)
ระยะเวลา
1 : 15 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนีย์บัตร

เข้าเรียน