คู่มือการเรียนสื่อออนไลน์ วิดีโอแนะนำการเข้าใช้งาน e-Learning

แนะนำให้ใช้ google chrome ในการเปิดสื่อการเรียนออนไลน์

หมวด Digital Literacy

 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน Digital Literacy
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับ Digital Literacy จะแนะนำส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเข้าใจพื้นฐานของอุปกรณ์ต่าง ๆ การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ และภัยอันตราย ที่เกิดขึ้นในรูปแบบดิจิตอล การคุกคามและวิธีป้องกันตัวในโลกดิจิทัล
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและใช้ดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้การใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. การเลือกใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • 2. รัฐบาลดิจิทัล
 • 3. สังคมออนไลน์
 • 4. ธุรกิจออนไลน์
 • 5. เครื่องมือออนไลน์
ระยะเวลา
0 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบเมื่อใช้สิทธินั้นบนสื่อสาธารณะยุคดิจิทัลความเข้าใจการสื่อสารผ่านทางสื่อ และเครื่องมือทางดิจิทัลในแง่มุมต่าง ๆ มีเข้าใจความมั่นคง ความเป็นส่วนตัวในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล รวมถึงภัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในแง่วิธีการที่ได้รับการคุกคามผลกระทบที่เกิดขึ้น การป้องกัน การลดความเสี่ยง ตลอดจนมีความเข้าใจสารสนเทศและสื่อในยุคดิจิทัลเพื่อที่สามารถระบุข้อมูลที่ต้องการหาข้อมูลนั้น ประเมินประโยชน์ ความเกี่ยวข้อง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นจากแหล่งต่าง ๆ ได้
วัตถุประสงค์
 • 1. มีความรู้ ความเข้าใจความรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • 2. รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล คิด วิเคราะห์ แยกแยะ สื่อดิจิทัลเพื่อเลือกใช้ทำงานได้อย่างเหมาะสม
 • 3. มีความเข้าใจและปฏิบัติงานด้านดิจิทัลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตลอดจนตระหนักถึงภัยคุกคามทางดิจิทัลและสามารถตรวจสอบการทำงานตามหลักปฏิบัติงานที่ดีได้ในเบื้องต้น
 • 4. มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อทำงานผลิตชุดข้อมูลสำหรับการบริการสาธารณะและมีความรู้ในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2. การเข้าถึงสื่อดิจิทัล
 • 4. ความปลอดภัยยุคดิจิทัล
 • 3. ความเข้าใจและการสื่อสารยุคดิจิทัล
ระยะเวลา
2 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
 • • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ สมานชื่น
 • • ดร. ปรัชญ์ สง่างาม
 • • อาจารย์มนัสศิริ จันสุทธิรางกูร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลในการทำงาน เช่น เทคนิคการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำในการจัดรูปแบบข้อความหรือจัดการงานเอกสารด้วยความสะดวกรวดเร็ว เทคนิคการใช้โปรแกรมตารางคำนวณการฟังก์ชั่นต่าง ๆ เพื่อการออกแบบการนำเสนอให้น่าสนใจ ตลอดจนการใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน ได้แก่การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมประชุมออนไลน์ การใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ตลอดจนการสร้างสื่อดิจิทัลโดยใช้โปรแกรมในการตัดต่อภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเทคนิคต่าง ๆ สำหรับการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในการใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกันในการประชุมแบบออนไลน์ตามแนวทางการปฏิบัติงานแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในเบื้องต้นได้
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในการใช้โปรแกรมในการตัดต่อภาพหรือการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิบัติงานเบื้องต้นได้
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. เทคนิคการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Word) เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว
 • 2. เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 3. ออกแบบการนำเสนอให้สวยด้วย Power Point
 • 4. การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
 • 5. การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลเบื้องต้น
ระยะเวลา
3 : 15 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • รองศาสตรจารย์ ดร.ประเสริฐ คณาวัฒนไชย
  คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • • คุณศิระ เอกบุตร
  จาก เทพเอ็กเซล : Thep Excel
 • • คุณวันเฉลิม อัศวแสงรัตน์
  จาก PowerPoint Boy
 • • คุณอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา
  จาก ครูอภิวัฒน์ สอนสร้างสื่อ
 • • ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
  จาก Supoet Srinutapong
 • • ดร. รัฐพล ประดับเวทย์
  ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรินครินวิโรฒ
 • • ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
บทเรียน : การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ( Cybersecurity Awareness )
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในการทำงานและมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามประเภทต่างๆและแนวทางป้องกันแก้ไข
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้
หัวข้อในบทเรียน
 • แนะนำบทเรียน
 • Cybersecurity คืออะไร
 • ความรู้พื้นฐานของ Cybersecurity
 • รูปแบบภัยคุกคามของ Cybersecurity
 • ความตระหนักรู้ด้าน Cybersecurity ในชีวิตประจำวัน
ระยะเวลา
1 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • คุณพลากร ลาภอลงกรณ์
 • ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้า ฝ่ายปฏิบัติการ
 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) เข้าเรียน

หมวด Digital Process and Service Design

 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน การออกแบบ UX/UI สุดปัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของผลิตภัณฑ์ดิจิทัล(Digital Product) ความสำคัญของการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน(UX) และส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน (UI) โดยเรียนรู้จากตัวอย่างของการออกแบบในปัจจุบัน ซึ่งการออกแบบจะต้องมีพื้นฐานของการจัดทำเส้นทางผู้ใช้บริการ (Customer journey) เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัล(Digital Product) การเรียนรู้การออกแบบส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน (UI) จากตัวอย่างในปัจจุบัน การเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ CI (Corporate Identity) การออกแบบด้วย Visual Design และการเชื่อมต่อระหว่าง UX และ UI นอกจากนี้ยังเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจกระบวนการออกแบบ Digital Product
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับความหมายและควาแตกต่างของUX และ UI
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Customer Journey
 • 4. เพื่อให้ผู้เรียนความเข้าใจในพื้นฐานการออกแบบUX และ UI
หัวข้อในบทเรียน
 • Digital Product
 • ความสำคัญของ UX/UI
 • ตัวอย่างการออกแบบ UX/UI ในปัจจุบัน
 • Customer Journey
 • การออกแบบที่เน้น Digital Product
 • ตัวอย่าง UI ในปัจจุบัน
 • CI – Corporate Identity เพื่อการออกแบบ
 • Visual Design
 • การเชื่อมต่อระหว่าง UX และ UI
 • Case Study
 • สรุปบทเรียน (Summary)
ระยะเวลา
2 : 00 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • ผศ.ดร.วิลาวัลย์ อินทร์ชำนาญ
 • คณบดี วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) / Intermediate (สำหรับบุคลากรที่ต้องทำงานร่วมกับบุคลากรด้าน IT) เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน การออกแบบบริการภาครัฐ (Government Digital Service Design)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของกระบวนการออกแบบบริการ การนำเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบบริการมาใช้ในการดำเนินการ เช่น Service Blueprint เป็นต้น นอกจากนี้ยังทราบถึงระดับการให้ความสำคัญของ การออกแบบในองค์กร การออกแบบกับบริบทของงานบริการเพื่อผู้ใช้งาน ตลอดจนการสร้างแบบจำลองหรือสถานการณ์จำลอง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล
หัวข้อในบทเรียน
 • Service Design
 • ระดับการให้ความสำคัญของ Design ในองค์กร
 • Service Design Process and Relative to Design Thinking
 • Exploration
 • Creation, Reflection and Implementation
ระยะเวลา
2 : 00 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม CEO/Co-Founder ZTRUS, กรรมการบริหาร, DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คุณนิติ มุขยวงศา ผู้ช่วยรองอธิการบดี สายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) / Intermediate (สำหรับบุคลากรที่ต้องทำงานร่วมกับบุคลากรด้าน IT) เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Digital Transformation by Design Thinking)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบนวัตกรรมในปัจจุบัน รวมทั้งเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และแนวทางในการนำDesign Thinking ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล นอกจากนี้ยังเรียนรู้เกี่ยวกับการริเริ่มไอเดียเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์ดิจิทัล
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
หัวข้อในบทเรียน
 • Technology Disruption and Trends
 • Creativity and Innovation
 • Design Thinking Process
 • Creating Transformation Project Ideas
ระยะเวลา
2 : 00 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยหอการค้า

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) เข้าเรียน

หมวด Digital Leadership

 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะภาวะผู้นำที่จำเป็นในยุคดิจิทัล สมรรถนะที่ผู้นำจำเป็นต้องมีเพื่อการนำองค์กรในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภายในหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ มีการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) พร้อมกรณีศึกษา และกรณีตัวอย่างของในประเทศและต่างประเทศ
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ Disruptive Technologies
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจองค์กรดิจิทัลและการสื่อสารในการต่อยอดการเปลี่ยนแปลง
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล
หัวข้อในบทเรียน
 • กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นดิจิทัล (Digital Transformation) คืออะไร
 • การทำ Digital Transformation ในหน่วยงานภาครัฐ
 • แนวทางปฏิบัติในมุมมองของประเทศไทย
ระยะเวลา
1 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • ดร.ธัชพล โปษยานนท์
  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) เข้าเรียน

หมวด Digital Governance, Standard, and Compliance

 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 หลักการของการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลและแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ในเรื่องของธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
 • 2. ที่มาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
 • 3. ข้อมูล (Data)
 • 4. ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล
 • 5. กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน
 • 6. แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล
ระยะเวลา
1 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล
  รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 • • นายทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์
  นักวิเคราะห์อาวุโส สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน Introduction to Data Governance Framework and Open Data
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของธรรมาภิบาลข้อมูล แนวทางขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลที่สอดคล้องกับ ธรรมาภิบาลข้อมูล รวมทั้งความหมายและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการนำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. เกริ่นนำและคำถามชวนคิด
 • 2. Data Governance คืออะไร
 • 3. Data Governance for Data driven
 • 4. ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
ระยะเวลา
1 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • นายทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์
  นักวิเคราะห์อาวุโส สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Guideline)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล เนื้อหาของหลักสูตรนี้ครอบคลุมกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับแนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
  ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. บทนำ
 • 2. ประเภทความสัมพันธ์ของข้อมูล
 • 3. การเตรียมข้อมูลเพื่อเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
 • 4. การพิจารณาชุดข้อมูลคุณภาพสูง
 • 5. ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล
 • 6. การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
ระยะเวลา
1 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (Digital Government Act.)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล วัตถุประสงค์ และกรอบของ พ.ร.บ รวมถึงสาระของมาตราที่สำคัญและแนวปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (Digital Government Act.)
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ พรบ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
 • 2. วัตถุประสงค์ กรอบ และทิศทาง
 • 3. คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน้าที่ อำนาจ และค่าตอบแทน
 • 4. ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
 • 5. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ สพร.
 • 6. การส่งข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 7. ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง
 • 8. ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ
ระยะเวลา
0 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน มาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework Standard)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงเรียนรู้ขั้นตอนในการทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. บทนำ
 • 2. กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
 • 3. ขั้นตอนการทำกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ระยะเวลา
0 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดที่ลงลึกถึงกฎหมายมาตราสำคัญจากมุมมองของภาครัฐ เช่น ศักดิ์ศรีของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มกิจการที่อยู่และไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย ฐานกฎหมายสำหรับใช้เพื่อประกอบการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล และฐานกฎหมายที่แนะนำสำหรับภาครัฐ รายละเอียดการแจ้งให้เจ้าของข้อมูล (Data Subject) ทราบเมื่อทำการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) คณะกรรมการเชี่ยวชาญ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ตลอดจนสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องการขอสำเนา ขอให้ลบทำลาย เป็นต้น
นอกจากนี้มีการเกริ่นนำถึงกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ฐานกฎหมายในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางของฐานกฎหมายสำหรับหน่วยงานของรัฐที่เอื้อให้ดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ฐานความยินยอมเสมอไป ตลอดจนตัวอย่างการดำเนินการโดยอาศัยฐานกฎหมายภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ และความจำเป็นในการใช้อำนาจรัฐ ความหมายของบทบาทต่าง ๆ ของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) และ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ทั้งนี้ ได้อธิบายแนวทางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐโดยให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานกฎหมายเพื่อประกอบการเก็บรวบรวม ใช้งาน และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล และฐานกฎหมายที่แนะนำสำหรับภาครัฐ
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโดยอาศัยฐานกฎหมายภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะและความจำเป็นในการใช้อำนาจรัฐ
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทต่าง ๆ ของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
 • ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor) และ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject)
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. กฎหมายบางมาตราที่น่าสนใจสำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
 • 2. เกริ่นนำ และหลักการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับข้อมูลภาครัฐ พร้อมกรณีตัวอย่าง
ระยะเวลา
1 : 45 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
 • - ผู้อำนวยการฝ่ายดาตาโซลูชั่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 • - ที่ปรึกษา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • - ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer: CDO)

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ (Data Governance Mindset for the Executive)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายทิศทางการสนับสนุนธรรมาภิบาลข้อมูลของ สพร. แรงจูงใจสำหรับการทำธรรมาภิบาลข้อมูลของหน่วยงาน ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีคุณภาพ ตัวอย่างการปรับใช้หลักธรรมาภิบาลข้อมูลในการพัฒนาระบบ ไอทีหรือบริการภาครัฐ ประเด็นคำถามที่สำคัญเมื่อจะดำเนินการโครงการไอทีให้เป็นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ผู้บริหาร หรือ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจที่แท้จริง และสามารถนำธรรมาภิบาลข้อมูลไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงระบบไอที และปรับปรุงหน่วยงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. DGA Data Governance Strategy
 • 2. ทำ Data Governance ต้องเตรียมอะไรบ้าง
 • 3. ตัวอย่างจริงที่หน่วยงานรัฐนำ Data Governance ไปใช้ในระบบงานไอที
ระยะเวลา
0 : 45 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
 • - ผู้อำนวยการฝ่ายดาตาโซลูชั่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 • - ที่ปรึกษา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • - ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer: CDO)

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) เข้าเรียน

หมวด Digital Technology

 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน Uses of Hadoop in Big Data
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของฮาดูปและระบบที่เกี่ยวข้องกับฮาดูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่เบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับ Big Data ความหมายและลักษณะที่สำคัญของ Big Data รวมทั้งแนวทางการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ และแนวทางการนำ Big Data ไปใช้ประโยชน์เพื่อการทำงาน
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำงานได้อย่างเหมาะสม
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. หลักการทำงานของ Hadoop
 • 2. Hadoop รุ่น 2
 • 3. หลักการทำงานของ Hadoop รุ่น 2
 • 4. Hadoop HIVE
 • 5. Apache pig
 • 6. Apache Sqoop
 • 7. Apache HBase
 • 8. Apache Mahout
 • 9. Apache Zookeeper
 • 10. แนะนำ Big Data
 • 11. Big Data คืออะไร
 • 12. Big Data มีลักษณะเป็นอย่างไร
 • 13. การประยุกต์ข้อมูลขนาดใหญ่
 • 14. ฮาดูป (Hadoop)
 • 15. ฮอนทอนเวิร์ก (Hortonworks)
 • 16. คลาวด์เดอรา (Cloudera)
 • 17. แซส (SAS)
 • 18. Apache Hadoop
ระยะเวลา
1 : 15 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Intermediate (สำหรับบุคลากรที่ต้องทำงานร่วมกับบุคลากรด้าน IT) เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน การประยุกต์ใช้ความรู้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) เพื่อการบริการภาครัฐ
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและลักษณะของหุ่นยนต์สนทนา(Chatbot) กระบวนการในการสร้างหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) เบื้องต้น และหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot) ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรมจาวาสคริปต์ วิธีการในเชื่อมต่อกับโปรแกรม เมสเซนเจอร์
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหุ่นยนต์สนทนา (Chatbot)
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างหุ่นยนต์สนทนา(Chatbot)
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสร้างหุ่นยนต์สนทนา(Chatbot) เพื่อสนับสนุนการทำงานในองค์กรภาครัฐ
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. หุ่นยนต์สนทนาคืออะไร What is Chatbot?
 • 2. การเข้าระบบและสร้างชุดคำถาม คำตอบ มาตรฐาน
 • 3. การใช้ตัวแปรและชื่อเฉพาะ
 • 4. การเขียนโปรแกรมจาวาสคริปต์เพื่อบทสนทนาที่ซับซ้อนขึ้น
 • 5. การใช้บริบท (Context) เพื่อการสนทนาแบบต่อเนื่อง
 • 6. การต่อกับโปรแกรมเมสเซนเจอร์ เช่น ไลน์
ระยะเวลา
1 : 0 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
  (Artificial Intelligence Association Of Thailand)

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Intermediate (สำหรับบุคลากรที่ต้องทำงานร่วมกับบุคลากรด้าน IT) เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน การฝึกปฏิบัติการใช้งาน AI บทแพลตฟอร์ม AI for Thai
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานการใช้งานแพลตฟอร์ม Application AI for Thai ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ การใช้งาน Module ต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการทำงานในหน่วยงานได้
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์ม Application AI for Thai
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งาน Module ต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม Application AI for Thai
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. CONVERSATION: Vaja (วาจา) บริการแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด
 • 2. MACHINE TRANSLATION บริการแปลภาษา
 • 3. SENTIMENT ANALYSIS บริการวิเคราะห์ความคิดเห็นและอารมณ์ (ThaiMoji)
 • 4. SENTIMENT ANALYSIS บริการวิเคราะห์ความคิดเห็นและอารมณ์ (Ssense)
 • 5. Tag Suggestion บริการแนะนำป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
 • 6. Person Detection (T-Person) บริการระบุตำแหน่งบุคคลในภาพ
 • 7. Motion Heatmap (T-Heatmap) บริการประเมินความหนาแน่นของบุคคลในการใช้พื้นที่
 • 8. บริการระบุชื่ออาหารไทยจากรูปภาพ ด้วยเทคนิค Deep Learning
 • 9. Object Character Recognition (T-OCR) บริการแปลงภาพเอกสารให้เป็นข้อความ
 • 10. Basic NLP - Soundex บริการค้นหาคำที่ออกเสียงคล้าย
 • 11. CONVERSATION: PARTII (พาที) ระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย
ระยะเวลา
2 : 0 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  (National Electronics and Computer Technology Center)

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Intermediate (สำหรับบุคลากรที่ต้องทำงานร่วมกับบุคลากรด้าน IT) เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน การสร้างความรู้ความเข้าใจภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับปัญญาประดิษฐ์
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Computational Linguistics คืออะไร
 • 2. Applications ของ Natural Language Processing
 • 3. การศึกษาคุณสมบัติทางสถิติของภาษา
 • 4. อยากเก่งภาษาอังกฤษต้องรู้ Vocab เท่าไร
 • 5. การพิสูจน์กฎของซิพฟ์
 • 6. กฎของซิพฟ์และโค้งซิพฟ์
 • 7. กฎของซิพฟ์สำหรับคลังข้อมูลภาษา
 • 8. ประยุกต์ใช้กฎของซิพฟ์เพื่อการพัฒนา Search Engine อย่างง่าย
 • 9. Speech Recognizer เครื่องแปลงเสียงเป็นอักษร
 • 10. Language Mode เบื้องต้น
 • 11. การประยุกต์ Language Model ในรูปแบบอื่น ๆ
 • 12. อยากฟังให้เก่งขึ้น ต้องฝึก Language Model ให้ดีขึ้น
ระยะเวลา
1 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์
  ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : หลักสูตรเฉพาะทาง ที่กลุ่มบุคลากรด้าน IT ต้องการเรียนรู้เชิงลึก เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) สำหรับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของปัญญาประดิษฐ์ ประโยชน์จากการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้สนับสนุนการทำงาน ความรู้เบื้องต้นของการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และความรู้เบื้องต้นของการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบของปัญญาประดิษฐ์
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์
 • 2. การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) คืออะไร
 • 3. การเรียนรู้เชิงลึกคืออะไร (Deep Learning)
ระยะเวลา
1 : 0 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
  Artificial Intelligence Association Of Thailand (AIAT)

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของ Big Data และการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กระบวนการในการจัดเก็บ Big Data รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ Big Data และแนวทางในการวิเคราะห์ Big Data เพื่อการทำงานภาครัฐ
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (Hadoop) เพื่อการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการบริหารภาครัฐ
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. ทำความรู้จัก Big data
 • 2. จะนำ Big data ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
 • 3. Big data มีกระบวนการจัดเก็บอย่างไร
 • 4. Hadoop จะหาได้จากที่ใด
 • 5. Hadoop มีกระบวนการทำงานอย่างไร
 • 6. Hadoop มีกระบวนการทำงานอย่างไร 2
 • 7. Hadoop กับการประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจ
 • 8. Big data กับการสร้างอาชีพและรายได้
 • 9. Big Data Analytics กับการบริหารภาครัฐ
ระยะเวลา
1 : 0 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน เทคนิคการสร้างและการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) เพื่อการทำงานภาครัฐ
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของ Data Visualization และความแตกต่างระหว่าง Data Visualization กับ Info Graphic แนวทางและวิธีการในการจัดทำ Data Visualization โดยการสาธิตและใช้ข้อมูลจริง รวมถึงวิธีการใช้โปรแกรม Tableau เพื่อการวิเคราะห์และจัดทำ Data Visualization
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีเข้าใจความหมายและความแตกต่างของ Data Visualizationและ Info Graphic
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและจัดทำกราฟรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับข้อมูล
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการนำข้อมูลจริงมาใช้ในการวิเคราะห์และสร้างภาพข้อมูล
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. สอน Data Visualization EP.1 Data Visualization VS Infographics การวิเคราะห์และสร้างภาพข้อมูล
 • 2. สอน Data Visualization EP.2 Data Visualization Techniques เทคนิคการสร้างภาพข้อมูล
 • 3. สอน Data Visualization EP.3 Data Visualization for Election Thailand 2019 เลือกตั้ง 62
 • 4. สอน Data Visualization EP.4 โหลดข้อมูล Open Data Thailand มาใช้โปรแกรม Tableau ทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะเวลา
1 : 30 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • อาจารย์ทศพล บ้านคลองสี่
  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับบริการภาครัฐ (Blockchain for Government Services)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี Blockchain และการนำเทคโนโลยี Blockchain ไปประยุกต์ใช้ในการบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐ รวมถึงกรณีศึกษาในประเทศต่าง ๆ ที่ได้นำเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ให้บริการประชาชน
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี Blockchain
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อการทำงานภาครัฐได้
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. เทคโนโลยี Blockchain
 • 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่องานบริการภาครัฐ
 • 3. แนวคิดและหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain สำหรับภาครัฐ ภายใต้บริบทของประเทศไทย
ระยะเวลา
1 : 0 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Intermediate (สำหรับบุคลากรที่ต้องทำงานร่วมกับบุคลากรด้าน IT) เข้าเรียน
 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน แนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับบริการภาครัฐ (AI for Government Services)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการนำ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ โดยการศึกษาแนวทางจากการใช้งานจริงในต่างประเทศ และแนวทางในการเตรียมการเพื่อให้สามารถนำ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้จริง
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและหลักการของปัญญาประดิษฐ์
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการใช้งานปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาครัฐ
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) คืออะไร
 • 2. ความสามารถของ AI ในปัจจุบัน
 • 3. แนวทางเบื้องต้นในการวิเคราะห์ว่าสิ่งใดเป็น AI
 • 4. ทิศทาง AI ของโลก
 • 5. AI กับการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ
ระยะเวลา
1 : 0 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Intermediate (สำหรับบุคลากรที่ต้องทำงานร่วมกับบุคลากรด้าน IT) เข้าเรียน

หมวด Digital Transformation

 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งการศึกษาแนวทางการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องความคิด การพัฒนาคน การพัฒนาการทำงานร่วมกัน การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านสู่วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจิทัล
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบงานเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล
 • 4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการให้บริการและมาตรฐานการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ
 • 5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. การขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล
 • 2. บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล
 • 3. การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน
 • 4. การพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA)
 • 5. การทำงานร่วมกันแบบข้ามหน่วยงาน
 • 6. วัฒนธรรมดิจิทัล
 • 7. การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
 • 8. บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
 • 9. Service Level Agreement
ระยะเวลา
1 : 0 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) เข้าเรียน

หมวด Strategic and Project Management

 
รายละเอียดบทเรียน
ชื่อบทเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Introduction to Project Management)
คำอธิบายบทเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของการวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการวางแผนและควบคุมโครงการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา และเรียนรู้แนวทางในการการจัดการทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านต้นทุน และด้านงบประมาณโครงการ อย่างถูกต้องเหมาะสม
วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการในการบริหารโครงการ
 • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในกระบวนการบริหารโครงการ
 • 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หรือวางแผนงานโครงการเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
 • 4. เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ในการบริหารโครงการที่ได้รับผิดชอบในหน่วยงานได้
หัวข้อในบทเรียน
 • 1. การบริหารโครงการ
 • 2. การวางแผนโครงการ
 • 3. การดำเนินงานโครงการ (Project Execution)
 • 4. การติดตามและการควบคุม
 • 5. การปิดโครงการ (Closing Project)
 • 6. เครื่องมือสำหรับใช้บริหารโครงการ (Project Management Tools)
ระยะเวลา
1 : 15 ชั่วโมง
ผู้สอน
 • • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

มีประกาศนียบัตร

ระดับเนื้อหา : Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน) เข้าเรียน