สมัครสมาชิก login

หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์

Digital Literacy

บทเรียน Digital Literacy จะแนะนำส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเข้าใจพื้นฐานของอุปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารรูปแบบต่างๆ และภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในรูปแทบดิจิตอล การคุกคามและวิธีป้องกันตัวในโลกดิจิทัล

ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology)

เรียนรู้เกี่ยวกับ การสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบเมื่อใช้สิทธินั้นบนสื่อสาธารณะยุคดิจิทัลความเข้าใจการสื่อสารผ่านทางสื่อ และเครื่องมือทางดิจิทัลในแง่มุมต่าง ๆ มีเข้าใจความมั่นคง ความเป็นส่วนตัวในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล รวมถึงภัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในแง่วิธีการที่ได้รับการคุกคามผลกระทบที่เกิดขึ้น การป้องกัน การลดความเสี่ยง ตลอดจนมีความเข้าใจสารสนเทศและสื่อในยุคดิจิทัลเพื่อที่สามารถระบุข้อมูลที่ต้องการหาข้อมูลนั้น ประเมินประโยชน์ ความเกี่ยวข้อง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นจากแหล่งต่าง ๆ ได้

การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace)

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลในการทำงาน เช่นเทคนิคการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำในการจัดรูปแบบข้อความหรือจัดการงานเอกสารด้วยความสะดวกรวดเร็ว เทคนิคการใช้โปรแกรมตารางคำนวณการฟังก์ชั่นต่างๆเพื่อการออกแบบการนำเสนอให้น่าสนใจ ตลอดจนการใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน ได้แก่การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมประชุมออนไลน์ การใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ตลอดจนการสร้างสื่อดิจิทัลโดยใช้โปรแกรมในการตัดต่อภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว เป็นต้นข่าวประชาสัมพันธ์

       ตามหนังสืออ้างถึง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 ซึ่งมีบุคลากรในสังกัดของท่านได้ส่งใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม นั้น       บัดนี้ สพร....

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.จัดอบรมสัมมนาเรื่อง “บทบาทการดำเนินงาน การกำกับดูแล การตรวจสอบเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ และกฎหมายด้านดิจิทัล” ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)...

          สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) เปิดลงทะเบียน อบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาบริการภาครัฐ (AI for The Future Government) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial...

       เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร สพร. นำโดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานในการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระหว่าง สพร. กับผู้บริหารจาก 19 มหาวิทยาลัย ผ่าน ระบบ Online โดยมี...

สถาบันพัฒนาบุคคลกรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) โดย DGA จัดฝึกอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลนโครงการ TDGA Learn D’Club Series#2 “ Data Driven Government for all” ผ่านหัวข้อ กฏหมาย กฏเกณฑ์ , การเปิดข้อมูล และการใช้ข้อมูล , การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงาน...

ภาพบรรยากาศโครงการนำร่องฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวปิด...

       สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต จัด “โครงการนำร่องฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข”     โดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ...

        สถาบันพัฒนาบุคคลกรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) โดย DGA จัดฝึกอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลนโครงการ TDGA Learn D’Club Series#1 “Cybersecurity for Technologists in Government” ชุดความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับบุคลากรภาครัฐ ผ่านหัวข้อ การบูรณาการเพื่อป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์จาก...

[ ดูทั้งหมด ]
TDGA - หน้าหลัก