สมัครสมาชิก login

หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์

Digital Literacy

บทเรียน Digital Literacy จะแนะนำส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเข้าใจพื้นฐานของอุปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารรูปแบบต่างๆ และภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในรูปแทบดิจิตอล การคุกคามและวิธีป้องกันตัวในโลกดิจิทัล

ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology)

เรียนรู้เกี่ยวกับ การสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบเมื่อใช้สิทธินั้นบนสื่อสาธารณะยุคดิจิทัลความเข้าใจการสื่อสารผ่านทางสื่อ และเครื่องมือทางดิจิทัลในแง่มุมต่าง ๆ มีเข้าใจความมั่นคง ความเป็นส่วนตัวในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล รวมถึงภัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในแง่วิธีการที่ได้รับการคุกคามผลกระทบที่เกิดขึ้น การป้องกัน การลดความเสี่ยง ตลอดจนมีความเข้าใจสารสนเทศและสื่อในยุคดิจิทัลเพื่อที่สามารถระบุข้อมูลที่ต้องการหาข้อมูลนั้น ประเมินประโยชน์ ความเกี่ยวข้อง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นจากแหล่งต่าง ๆ ได้

การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace)

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลในการทำงาน เช่นเทคนิคการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำในการจัดรูปแบบข้อความหรือจัดการงานเอกสารด้วยความสะดวกรวดเร็ว เทคนิคการใช้โปรแกรมตารางคำนวณการฟังก์ชั่นต่างๆเพื่อการออกแบบการนำเสนอให้น่าสนใจ ตลอดจนการใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน ได้แก่การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมประชุมออนไลน์ การใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ตลอดจนการสร้างสื่อดิจิทัลโดยใช้โปรแกรมในการตัดต่อภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว เป็นต้นข่าวประชาสัมพันธ์

       สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) โดย DGA ได้รวบรวมและจัดทำบทเรียน e-learning ที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ....

       สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดพิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop)...

          สถาบันพัฒนาบุคคลกรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) โดย DGA จัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ (TDGA Online Training Digital skills on demand 2021) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ผ่านหัวข้อ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร...

                เตรียมพบกับ Live ทิศทางของ GovTech & AI สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่บรรดากูรูจะมาพูดคุยกันผ่านสื่อโซเชียลมีเดียครั้งแรกของประเทศไทย       ...

  1. คลิกลงทะเบียน  https://bit.ly/3bcXdzT2. Download ใบสมัคร https://bit.ly/3awgY4u 1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 (e-Government Program for Chief Executive Officer: e-GCEO#8) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564  (ทุกวันศุกร์  เวลา...

          ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดหลักสูตร ‘การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2’ (Digital Transformation Program: DTP) จัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย...

        สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA จัด LIVE TALK การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยเป็นการเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ สพร. นำโดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม...

       ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการจัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) รุ่นที่ 2 ของสถาบันพัฒนาบุคลากร ภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)             ภายใต้การดำเนินงานของ DGA               ...

[ ดูทั้งหมด ]
TDGA - หน้าหลัก