สมัครสมาชิก login

หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์

Digital Literacy

บทเรียน Digital Literacy จะแนะนำส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเข้าใจพื้นฐานของอุปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารรูปแบบต่างๆ และภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในรูปแทบดิจิตอล การคุกคามและวิธีป้องกันตัวในโลกดิจิทัล

ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology)

เรียนรู้เกี่ยวกับ การสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบเมื่อใช้สิทธินั้นบนสื่อสาธารณะยุคดิจิทัลความเข้าใจการสื่อสารผ่านทางสื่อ และเครื่องมือทางดิจิทัลในแง่มุมต่าง ๆ มีเข้าใจความมั่นคง ความเป็นส่วนตัวในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล รวมถึงภัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในแง่วิธีการที่ได้รับการคุกคามผลกระทบที่เกิดขึ้น การป้องกัน การลดความเสี่ยง ตลอดจนมีความเข้าใจสารสนเทศและสื่อในยุคดิจิทัลเพื่อที่สามารถระบุข้อมูลที่ต้องการหาข้อมูลนั้น ประเมินประโยชน์ ความเกี่ยวข้อง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นจากแหล่งต่าง ๆ ได้

การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace)

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลในการทำงาน เช่นเทคนิคการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำในการจัดรูปแบบข้อความหรือจัดการงานเอกสารด้วยความสะดวกรวดเร็ว เทคนิคการใช้โปรแกรมตารางคำนวณการฟังก์ชั่นต่างๆเพื่อการออกแบบการนำเสนอให้น่าสนใจ ตลอดจนการใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน ได้แก่การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมประชุมออนไลน์ การใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ตลอดจนการสร้างสื่อดิจิทัลโดยใช้โปรแกรมในการตัดต่อภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว เป็นต้นข่าวประชาสัมพันธ์

TDGA ร่วมประชุม Kick off KM Challenge: การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ กับกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA เข้าร่วมประชุมกับกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)...

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูล(Data Warehouse) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้แก่ สำนักงบประมาณ จำนวน 100 คน วันที่ 18 มกราคม 2565 ผ่านการอบรมออนไลน์โปรแกรม Zoom โดยมีดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ตำแหน่ง...

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รับสมัครอบพิเศษ) คลิกลงทะเบียน Download ใบสมัคร 1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 (e-Government Program for Chief Executive Officer: e-GCEO#8) เปิดอบรมระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่...

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายบรรยายเรื่อง “การทำ Digitization และ Digitalization ในองค์กร” ให้แก่กรมการสื่อสารทหาร จำนวน 100 คน วันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร โดยมีนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ตำแหน่ง...

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมวิทยากรการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และตรวจเช็คข้อมูลบนเครือข่ายด้วยโปรแกรม CACTI : Cyber Security Awareness and Network Traffic Monitoring Tools(CACTI) ให้แก่...

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรการไปสู่การเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data – Driven Organization ให้แก่ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชากองทัพไทย ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี...

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดฝึกอบรม ‘หลักสูตรการเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล’ รุ่นที่ 2 ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (ผ่านออนไลน์) ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564...

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ให้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ) จำนวน 92 คน วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ผ่านการอบรมออนไลน์โปรแกรม Webex โดยมีดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ตำแหน่ง...

[ ดูทั้งหมด ]
TDGA - หน้าหลัก