สมัครสมาชิก login

หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์

Digital Literacy

บทเรียน Digital Literacy จะแนะนำส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเข้าใจพื้นฐานของอุปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การสื่อสารรูปแบบต่างๆ และภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในรูปแทบดิจิตอล การคุกคามและวิธีป้องกันตัวในโลกดิจิทัล

ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology)

เรียนรู้เกี่ยวกับ การสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบเมื่อใช้สิทธินั้นบนสื่อสาธารณะยุคดิจิทัลความเข้าใจการสื่อสารผ่านทางสื่อ และเครื่องมือทางดิจิทัลในแง่มุมต่าง ๆ มีเข้าใจความมั่นคง ความเป็นส่วนตัวในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล รวมถึงภัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในแง่วิธีการที่ได้รับการคุกคามผลกระทบที่เกิดขึ้น การป้องกัน การลดความเสี่ยง ตลอดจนมีความเข้าใจสารสนเทศและสื่อในยุคดิจิทัลเพื่อที่สามารถระบุข้อมูลที่ต้องการหาข้อมูลนั้น ประเมินประโยชน์ ความเกี่ยวข้อง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นจากแหล่งต่าง ๆ ได้

การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace)

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลในการทำงาน เช่นเทคนิคการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำในการจัดรูปแบบข้อความหรือจัดการงานเอกสารด้วยความสะดวกรวดเร็ว เทคนิคการใช้โปรแกรมตารางคำนวณการฟังก์ชั่นต่างๆเพื่อการออกแบบการนำเสนอให้น่าสนใจ ตลอดจนการใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน ได้แก่การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมประชุมออนไลน์ การใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ตลอดจนการสร้างสื่อดิจิทัลโดยใช้โปรแกรมในการตัดต่อภาพและการตัดต่อภาพเคลื่อนไหว เป็นต้นข่าวประชาสัมพันธ์

      เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA ) ร่วมกับ Huawei ASEAN Academy จัดฝึกอบรมโครงการ TDGA Learn D'Club : Special Session for Executives ในหัวข้อ “Artificial Intelligence for The Future Government : AI Overview”...

         เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 30 (ครั้งที่ 4)  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO) สพร. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ...

         เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยสถาบันพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (TDGA) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางเพื่อการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ ทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่...

                 เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2564 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต จัดโครงการอบรมการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ให้แก่ บุคลากรของกรมสุขภาพจิต จำนวน 84 คน ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting           โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชิโนรส...

          เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สพร. รักษาการอำนวยการ สถาบัน TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 30 (ครั้งที่ 3) ในหัวข้อ Building Digital Government Transformation: Use Cases &...

          สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.จัดฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Personal Data Protection Act for Officer) ให้แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากร...

         สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA by DGA จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 30 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ : Driving Digital...

         สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.ร่วมกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564...

[ ดูทั้งหมด ]
TDGA - หน้าหลัก