ข่าวประชาสัมพันธ์

       ตามหนังสืออ้างถึง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 ซึ่งมีบุคลากรในสังกัดของท่านได้ส่งใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม นั้น

      บัดนี้ สพร. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเรียบร้อยแล้วขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดดังนี้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ คลิก

โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้อง ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. (นับเวลาที่ สถาบัน TDGA ได้รับการยืนยัน) ผ่าน QR Code ด้านล่าง หรือ คลิกทีนี เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมรับการฝึกอบรม หากยืนยันหลังจากวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมฝึกอบรม

 
(QR Code การยืนยันสิทธิ์)*หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้วทางสพร.จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งตอบรับไปยังหน่วยงานต้นสังกัดภายหลังค่ะ

**วันที่ 16 มิย 64 จะมีอีเมล์แจ้งไปยังผู้เข้าอบรม และผู้ประสานงาน เพื่อสแกนเข้ากรุ๊ปไลน์ กลุ่ม CIO#30 อีกครั้งค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 | ข่าวประชาสัมพันธ์