DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID       สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมผู้บริหารหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 (e-GCEO#8) โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมฯ โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล กล่าวรายงานสรุปผลการฝึกอบรม ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ สำหรับ รอส. รุ่นที่ 8 นี้มีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจำนวน 31 ท่าน ใช้ระยะเวลาอบรม 8 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ทั้งในรูปแบบ on-site, on-line และ Hybrid

     ทั้งนี้ รัฐมนตรีอนุชา ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผู้เข้าร่วมอบรมที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล เนื่องจากปัจจุบันจำนวนผู้บริหารระดับสูงภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในกระทรวง กรมต่าง ๆ ที่ยังอยู่ในราชการมีเพียง 10% ของจำนวนผู้บริหารระดับสูงภาครัฐทั้งหมด นอกจากนี้ จากผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม พบว่า ภาครัฐยังขาดการเตรียมบุคลากรเพื่อสานต่อภารกิจของผู้นำด้านดิจิทัลของหน่วยงานทำให้ขาดความต่อเนื่องและไม่ยั่งยืน ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเป็นอย่างมาก จึงขอให้ผู้บริหารที่ผ่านการอบรมจาก สถาบัน TDGA นำองค์ความรู้ที่ได้รับ รวมถึงการถอดบทเรียนสำคัญที่ได้ศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศไปเพิ่มพูนต่อยอดไอเดียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรต่อไป
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA คลิก

FaLang translation system by Faboba
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 (e-GCEO#8) | ข่าวประชาสัมพันธ์