ข่าวประชาสัมพันธ์

      นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 (e-GEP#10) ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคมถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) พร้อม บรรยายในช่วงเช้าหัวข้อเรื่อง ‘ยุทธศาสตร์และกลไกการขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล’
       โดยช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายในหัวข้อ
‘การเชื่อมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย’
    และนายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ บรรยายสรุปในหัวข้อ ‘รัฐบาลดิจิทัลของประเทศเอสโตรเนีย’ ให้กับผู้บริหารระดับสูงที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ
    

    

    

     
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 (e-GEP#10) | ข่าวประชาสัมพันธ์