ข่าวประชาสัมพันธ์

    
   นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานฝึกอบรมหลักสูตร 'รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7 (e-GCEO#7)' ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ของสถาบัน TDGA ภายใต้การดำเนินงานของ DGA  พร้อมทั้งได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”
      
     
     โดยมี นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงานความเป็นมาของหลักสูตรและแสดงความยินดีที่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงที่เห็นความสำคัญของการยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลต่อไป

     

     
พิธีเปิดงานฝึกอบรมหลักสูตร 'รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7 | ข่าวประชาสัมพันธ์