ข่าวประชาสัมพันธ์

      สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในโอกาสศึกษาดูงานภายใต้หัวข้อ “กรอบแนวคิดในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ” ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา


     คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สพร. และรักษาการ ผอ.สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำสถาบัน ให้แก่คณะผู้บริหารจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในการศึกษาดูงานโครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 10 ผ่านระบบออนไลน์ และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กรอบแนวคิดในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ” เพื่อเป็นแนวทางพัฒนากำลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม พร้อมที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายณัฐวุฒิ จุ้ยสำราญ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกล่าวรายงานการศึกษา ดูงาน

         ในโอกาสนี้ คุณวรรณี สุทธิโรจน์อำไพ ผู้เชี่ยวชาญ และ ดร.อาภรณ์ เด่นศิริอักษร นักวิชาการอาวุโส จากสถาบัน TDGA ได้บรรยายเกี่ยวกับ “ประสบการณ์การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับภาครัฐ และ Blended Learning การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” เพิ่มเติมด้วย

          กิจกรรมในครั้งนี้ สตง. มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน หรือต่อสาธารณชน เพื่อนำผลของข้อมูลที่ได้มาบูรณาการ ประยุกต์ใช้ สร้างหรือพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินไทยที่สามารถก้าวไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้การคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ โดยมีคณะผู้บริหาร และข้าราชการ จาก สตง. อาทิ ผู้ตรวจ ผู้อำนวยการสำนัก นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน และนักทรัพยากรบุคคลระดับเชี่ยวชาญและปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวผ่านระบบออนไลน์ Zoom ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาติดตามข่าวสารที่ได้ Facebook TDGA คลิก
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน | ข่าวประชาสัมพันธ์