DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

      สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA by DGA  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ.2565-2567) ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ให้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 66 ท่าน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ ริเวอร์ไรน์เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์

      โดยมีนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566-2570” เพื่อปรับปรุงและทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ.2565-2567) ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2566-2567 และพันธกิจของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA คลิก

FaLang translation system by Faboba
สถาบัน TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงและทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ.2565-2567) ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ ให้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ข่าวประชาสัมพันธ์