DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

     สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา เรื่อง การพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก ให้แก่ กรมยุทธการทหารบก จำนวน 54 ท่าน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

     โดยมีนายอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์  หัวหน้าทีมบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” และนายพลากรณ์ ลาภอลงกรณ์ หัวหน้าทีมบริหารจัดการและให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้สามารถนำเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการพัฒนากระบวนการทำงานภายในหน่วยงานให้ทันสมัย ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และบริหารจัดการแผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA คลิก

FaLang translation system by Faboba
สถาบัน TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา เรื่อง การพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพบก ให้แก่ กรมยุทธการทหารบก | ข่าวประชาสัมพันธ์