ข่าวประชาสัมพันธ์

       เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยเพื่อรักษาความมั่นคงด้านข้อมูล ซึ่งมีบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วม จำนวน 262 คน ทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ 1 การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation in Government) และหลักสูตรที่ 2 การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) โดยได้รับเกียรติจากนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) และนายอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ นักวิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายที่ปรึกษาดิจิทัลโซลูชันส์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากร


ติดตามข่าวสารที่ได้ Facebook TDGA คลิก
สถาบัน TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรการพัฒนาทักษะเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล ให้กับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน | ข่าวประชาสัมพันธ์