ข่าวประชาสัมพันธ์

       เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดการบรรยาย หัวข้อ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลผ่านช่องทาง youtube โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ การตระหนักรู้ และเตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของหน่วย ซึ่งผู้เข้าฟังการบรรยายครั้งนี้ ประมาณ 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) เป็นวิทยากร


ติดตามข่าวสารที่ได้ Facebook TDGA คลิก
สถาบัน TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ให้กับ กรมการสื่อสารทหาร | ข่าวประชาสัมพันธ์