ข่าวประชาสัมพันธ์

       เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ “แนวทางการประเมินตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ของส่วรนราชการ” ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และ Facebook Live ซึ่งมีผู้เข้าฟังการประชุม ประมาณ 500 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากร

ติดตามข่าวสารที่ได้ Facebook TDGA คลิก
สถาบัน TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวทางการประเมินตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ให้กับ สำนักงาน ก.พ.ร. | ข่าวประชาสัมพันธ์