DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

         สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (นบส.) รุ่นที่ 82 ให้แก่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 82 ท่าน วันที่ 5 กันยายน 2565 ผ่านการอบรมออนไลน์

        โดยมีนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน TDGA เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ความฉลาดทางดิจิทัล” เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ และ ความเข้าใจภาวะผู้นำ มีแนวคิดในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาบูรณาการแผนและนโยบายของชาติในการบริหารจัดการภาคการเกษตรของประเทศไทย พร้อมในการรับมือกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA คลิก

FaLang translation system by Faboba
สถาบัน TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (นบส.) รุ่นที่ 82 ให้แก่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ข่าวประชาสัมพันธ์