ข่าวประชาสัมพันธ์

         เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลของกรมควบคุมมลพิษจากระยะเริ่มแรก (Early) ไปสู่ระยะกำลังพัฒนา (Developing) และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามบทบาทและพฤติกรรมที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics” ให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ จำนวน 30 คน ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ขจรฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายมาตรฐานดิจิทัล เป็นวิทยากรติดตามข่าวสารที่ได้ Facebook TDGA คลิก
สถาบัน TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics' ให้กับกรมควบคุมมลพิษ | ข่าวประชาสัมพันธ์