DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

DGA เร่งเชื่อมต่อองค์ความรู้หลังแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570’ ผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้ว โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บรรยายหัวข้อ ‘นโยบายและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย’ ในหลักสูตร ‘รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 (e-GCEO#9)’ จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์ “บริการภาครัฐสะดวก โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน”

ต่อเนื่องด้วยการบรรยายจาก รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในหัวข้อ ‘บริหารองค์กรและคนในยุค Next Normal’ มาเปิดไอเดียการปรับ Mindset ในการบริหารตน ด้านการปรับเปลี่ยนแนวคิดสู่ผู้นำยุคใหม่ การบริหารคน ด้านการสนับสนุนให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ และการบริหารงาน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับกระบวนการทำงานได้อย่างเท่าทันในยุค Next Normal เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ

  

   

   

   ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA คลิก
FaLang translation system by Faboba
สถาบัน TDGA โดย DGA จัดอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 (e-GCEO#9) | ข่าวประชาสัมพันธ์