ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดฝึกอบรม ‘หลักสูตรการเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล’ รุ่นที่ 2 ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (ผ่านออนไลน์) ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Digital Transformation Concept Overview เพื่อแนะนำแนวคิดด้านนำเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล และ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รักษาการผู้อำนวยการ สถาบัน TDGA เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Digital Transformation Concept for Government เล่าถึงกรณีศึกษาและแนวทางการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรในอนาคต
และในช่วงบ่ายเรียนรู้ในหัวข้อ Digital Leadership Essential Knowledge & Competency โดยมี ดร.ธัชพล โปษยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล คณะอนุกรรรมการการส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัล EEC ฯ มาให้ความรู้เรื่องการเป็นผู้นำและจัดกิจกรรม Workshop การใช้ทักษะในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจทัล พร้อมทั้งยก Caseตัวอย่างเพื่อได้เรียนรู้ในการทำงานแบบลงมือทำจริง โดยคณะผู้บริหาร คปภ. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรจำนวน 34 คน
สำหรับหลักสูตรการเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Leadership for Digital Transformation) นี้ เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมและเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัลให้กับผู้บริหาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล ทั้งนี้หน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ DGA Contact Center : 026126060สถาบัน TDGA จัดฝึกอบรม ‘หลักสูตรการเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล’ รุ่นที่ 2 ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) | ข่าวประชาสัมพันธ์