ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมวิทยากรการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และตรวจเช็คข้อมูลบนเครือข่ายด้วยโปรแกรม CACTI : Cyber Security Awareness and Network Traffic Monitoring Tools(CACTI) ให้แก่ กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์
โดยมีนายคมกริช คำสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ ๑ ซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการการให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นวิทยากรในการอบรม บรรยายในหัวข้อ “การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และตรวจเช็คข้อมูลบนเครือข่ายด้วยโปรแกรม CACTI : Cyber Security Awareness and Network Traffic Monitoring Tools(CACTI) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
TDGA ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และตรวจเช็คข้อมูลบนเครือข่ายด้วยโปรแกรม CACTI : Cyber Security Awareness and Network Traffic Monitoring Tools(CACTI) ให้แก่ กรมปศุสัตว์ | ข่าวประชาสัมพันธ์