ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายบรรยายเรื่อง “การทำ Digitization และ Digitalization ในองค์กร” ให้แก่กรมการสื่อสารทหาร จำนวน 100 คน วันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ห้องมุ่งทางธรรม กรมการสื่อสารทหาร โดยมีนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากรในการอบรม บรรยายในหัวข้อ “เรื่อง การทำ Digitization และ Digitalization ในองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กร ให้กับกำลังพลภายในหน่วยงาน ให้แก่กรมการสื่อสารทหาร
TDGA ร่วมเป็นวิทยากรการบรรยายเรื่อง “การทำ Digitization และ Digitalization ในองค์กร” ให้แก่กรมการสื่อสารทหาร | ข่าวประชาสัมพันธ์