ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รับสมัครอบพิเศษ)
คลิกลงทะเบียน Download ใบสมัคร

1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 8 (e-Government Program for Chief Executive Officer: e-GCEO#8) เปิดอบรมระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (ทุกวันศุกร์ เวลา 14.00 – 17.00 น.) เปิดรับสมัครวันนี้ – 17 มค 65 (รอบเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2565) 2. หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 3 (Digital Transformation Program: DTP#3) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 (ทุกวันพุธ เวลา 09.00 – 16.00 น.) เปิดรับสมัครวันนี้ – 17 มค 65 (รอบเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2565)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวโชติมา รอชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 080 045 3011
นางสาวทัชวรรณ โอภาสขจรเดช หมายเลขโทรศัพท์ 080 045 3329
นางสาวดลนภา ด่านซ้าย หมายเลขโทรศัพท์ 080 045 3354
นางสาวปภาวี ทับห่วง หมายเลขโทรศัพท์ 080 045 3359
โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รับสมัครอบพิเศษ) | ข่าวประชาสัมพันธ์