ข่าวประชาสัมพันธ์        สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA จัด LIVE TALK การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยเป็นการเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ สพร. นำโดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล นางสาวอัญชลี โพธิ์อ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ      นางสาววีรวรรณ วระแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ นายวริทธิ์ อยู่สบาย ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อมาเคลียร์ชัดทุกคำตอบว่า หน่วยงานภาครัฐจะต้องเตรียมการอย่างไรในการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ? และประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากข้อมูลเปิดภาครัฐ       ทั้งนี้ โดยสรุปแล้ว ข้อมูลของหน่วยงานนั้นถือเป็นสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง การลงทุนจัดทำข้อมูลให้ดีและมีคุณค่าและนำไปเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ จะช่วยสร้างคุณประโยชน์และนวัตกรรมในมิติต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนรวมทั้งสามารถนำไปใช้กำหนดนโยบายในการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนการลงทุน 1 บาทแต่ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็น 10 บาท อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการข้อมูลต้องคำนึงถึงคุณภาพของข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลด้วย ซึ่งรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลในยุคนี้ ควรเป็นรูปแบบ Machine Readable คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ดิจิทัลสามารถประมวลผลได้โดยง่าย โดยจะต้องมีรูปแบบและมาตรฐานตามที่ สพร. กำหนด
       สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักก่อนการเปิดเผยข้อมูลนั้น อยากให้หน่วยงานจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีคุณลักษณะที่ดี และในการเปิดเผยข้อมูลควรจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลหรือ Metadata เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจชุดข้อมูลได้ โดยขณะนี้ขั้นตอนการดำเนินงานอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐาน Metadata สำหรับหน่วยงานเพื่อรวบรวมเป็น Data Catalog ระดับประเทศต่อไป


สามารถรับชมเสวนาย้อนหลังได้ที่ https://tdga.dga.or.th/index.php/th/video/livehtmlDGA จัด LIVE TALK รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ | ข่าวประชาสัมพันธ์