ข่าวประชาสัมพันธ์

1. ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Sharing Agreement)

2. แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form)

3. หนังสือตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Responding)

4. หนังสือแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Breach Notification)

5. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)

6. แบบฟอร์มใบสมัครงาน (Job Application)

7. สัญญาจ้างปฏิบัติงาน (Employment Contract)

8. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้ปฏิบัติงาน

9. ข้อตกลงการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม (Joint Controller Agreement)

📍ชุดเอกสารแม่แบบ (template) เพิ่มเติมที่ https://www.dga.or.th/document-sharing/article/59030/

DGA เปิดเอกสาร PDPA Templates 'เพิ่ม' อีก 9 รายการ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเอาไปปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว | ข่าวประชาสัมพันธ์