ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาคครัฐ (DIGITAL GOVERNMENT TECHNOLOGY AND INNOVATION CENTER) (DGTi) โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ขอเชิญข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ประชาชนทั่วไป ร่วมทำแบบประเมินความพร้อมความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในโลกดิจิทัล และความถนัดทางดิจิทัล เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถในด้านดิจิทัลและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสำหรับการให้บริการภาครัฐให้สามารถปฎิบัติงาน ภายใต้การบริหารงานและการให้บริการประชาชนในรูปแบบและช่องทางดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีแนวทางในการพัฒนาตนเองให้บริการภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงานต่อไป

โดยสามารถเข้าไปทดสอบระบบได้ที่ https://assessment.dga.or.th

DGTi ขอเชิญข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ประชาชนทั่วไป ร่วมทำแบบประเมินความความรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในโลกดิจิทัล | ข่าวประชาสัมพันธ์