สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานหลักสูตร “หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level)
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์รอบด้าน
รวมภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานหลักสูตร “หลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ” (Digital Leadership for Executive Level) | ข่าวประชาสัมพันธ์