ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)(DGA) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level)
โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - NIDA
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตร Digital Leadership for Executive Level | ข่าวประชาสัมพันธ์