สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร "Digital Literacy : รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยีเป็น" ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Serier สำหรับธนาคารกรุงไทย
ในหัวข้อ Digital back-office challenges in retail banking การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ด้วยกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรด้วย Enterprise Architecture (EA)" 
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 
ณ ห้องบุษราคัม ชั้น32 โรงแรม วินเซอร์ สวีท กรุงเทพ
อบรมหลักสูตร 'Digital Literacy : รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยีเป็น' ภายใต้โครงการ Krungthai Digital Serier สำหรับธนาคารกรุงไทย | ข่าวประชาสัมพันธ์