สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ในการดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA ครั้งที่ 2/13 สำหรับการประปานครหลวง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 30 ปี ชั้น 2 การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.dga.or.th//th/content/913/13230/ 
อบรม EA การประปานครหลวงครั้งที่ 2 | ข่าวประชาสัมพันธ์