ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ให้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ) จำนวน 92 คน วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ผ่านการอบรมออนไลน์โปรแกรม Webex
โดยมีดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ตำแหน่ง ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง(CDO) และ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม และธรรมาภิบาลข้อมูล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ Principles of Personal Data Protection Act., Guideline DGA Templates for PDPA และ เตรียมความพร้อมสำหรับ PDPA เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ


หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ให้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ | ข่าวประชาสัมพันธ์