ข่าวประชาสัมพันธ์

         เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 30 (ครั้งที่ 4)  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (CDO) สพร. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Data Governance and PDPA for Executive โดยมีเนื้อการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐอย่างไร เพื่อให้การได้มาและการนำไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รวมถึงเนื้อหากรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ที่สามารถกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการข้อมูล อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


        ในช่วงเสวนาได้รับเกียรติจาก ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคุณอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฏหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และดร.รัตติมา มุกดาอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญสถาบัน TDGA  
อภิปรายในหัวข้อการคุ้มครองข้อมูล (PDPA) การเตรียมความพร้อมองค์กรในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมออนไลน์ จำนวน 80 ท่าน


ติดตามข่าวสารที่ได้ Facebook TDGA คลิก
TDGA) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 30 (ครั้งที่ 4) | ข่าวประชาสัมพันธ์