ข่าวประชาสัมพันธ์

       เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 5 โดยได้รับเกียรติจากดร.สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ Managing Director  บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Big Data and Data Analytics โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data รวมถึงการทำความรู้จักเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytic Tools) ที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติที่รวมถึงนำแนวทางการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารงานภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด


     และได้รับกียรติจากดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) บรรยายในเรื่องแนวทางการวางกลยุทธ์และการนำ Big Data มาประยุกต์ใช้ในองค์กรภาครัฐพร้อมทั้งยกกรณีตัวอย่างการใช้  Big Data ในประเทศไทยในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในองค์กรภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปพัฒนาองค์กรต่อไปTDGA จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 (ครั้งที่ 6) | ข่าวประชาสัมพันธ์