ข่าวประชาสัมพันธ์

           เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 7 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา รองคณบดีด้านบริหาร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บรรยายในหัวข้อ Project Management: Planning for Success โดยมีเนื่อหาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการในการบริหารโครงการสมัยใหม่ การบริหารโครงการดิจิทัลสำหรับภาครัฐ และการดำเนินงานโครงการตามแผน อธิบายถึงรูปแบบการจัดทำโครงการที่จะเกิดขึ้นแบบต่างๆ อาทิ โครงการที่จะเกิดขึ้นแบบชั่วคราวที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ หรือผลลัพธ์ที่ชัดเจน , โครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัล เช่น การปรับปรุงข้อมูล พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ การจ้างที่ปรึกษาดิจิทัล รวมถึงการติดตามความคืบหน้าเพื่อนำไปพัฒนาการจัดทำโครงการในหน่วยงานภาครัฐต่อไป
TDGA จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 (ครั้งที่ 7) | ข่าวประชาสัมพันธ์