ข่าวประชาสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 ครั้งที่ 8 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วชิรศักดิ์ วานิชชา รองคณบดีด้านบริหาร  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) บรรยายในหัวข้อ Modern Project Management: Implementing, Monitoring, and Closing โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินผลการดำเนินการโครงการและการปิดโครงการ ในขั้นตอนต่างๆรวมถึงแนวทางการบริหารโครงการดิจิทัลภาครัฐ ในรูปแบบ Agile ในส่วนของแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง, การจัดทำ TOR และการพิจารณาผล อีกทั้งการยกกรณีศึกษา Project Monitoring การติดตามเฝ้าระวังโครงการอีกด้วย

         และได้รับกียรติจากดร.ธัชพล โปษยานนท์ผู้อำนวยการ บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย และอินโดจีน, และกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation บรรยายในหัวข้อ Project with DGA Consultant การให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการบูรณาการฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการและขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ
ติดตามข่าวสารที่ได้ Facebook TDGA คลิก
TDGA จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (GCIO) รุ่นที่ 30 (ครั้งที่ 8) | ข่าวประชาสัมพันธ์