ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.จัดอบรมสัมมนาเรื่อง “บทบาทการดำเนินงาน การกำกับดูแล การตรวจสอบเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ และกฎหมายด้านดิจิทัล” ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
          โดยได้รับเกียรติจากนายเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งนายวัติ ลมุนพันธ์ และนางสาววิไล ตันตินันท์ธนา คณะกรรมการการตรวจสอบ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนหน่วยงาน เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 57 คน และสัมมนาออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวนกว่า 800 คน

          การจัดอบรมสัมนนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ และกฎหมายด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการนำมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการบริหารงานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางของภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและการให้บริการด้วยรูปแบบดิจิทัล และปรับเปลี่ยนองค์กร

       โดยมีดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ และคุณคุณนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นโยบาย และกฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและควบคุมภายใน สำหรับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ” และหัวข้อ “Cyber Security Awareness สำหรับผู้บริหารระดับสูง”


ติดตามข่าวสารที่ได้ Facebook TDGA คลิก
TDGA จัดอบรมสัมมนาเรื่อง “บทบาทการดำเนินงาน การกำกับดูแล การตรวจสอบเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐ และกฎหมายด้านดิจิทัล” | ข่าวประชาสัมพันธ์