ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Knowledge for Digital Transformation) ภายใต้หัวข้อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรภาครัฐ (The Principle of PDPA for Government จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2564 และรุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. มีผู้เข้าอบรม จำนวน 70 คน ผ่านระบบออนไลน์โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ (DS) และผู้บริหารระดับสูง CDO สพร.และคุณฐิตาภรณ์ อ่องนุช ผู้จัดการส่วนกฎหมาย สพร. พร้อมทั้ง ดร.รัตติมา มุกดาอนันต์ผู้เชี่ยวชาญ สถาบัน TDGA  บรรยายในหัวข้อ PDPA and Principles  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับที่มาความสำคัญ หน้าที่รับผิดชอบ และมาตราสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งยังให้หน่วยงานได้เรียนรู้การจัดทำ Templates สำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐให้มีชัดเจน ถูกต้อง และเตรียมความพร้อมกับการประกาศใช้ พ.ร.บ* ฉบับนี้อีกด้วยและในช่วง Work Shop ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณรรมล ตั้งจิตอารี ประธานกรรมการบริษัท Optimal Deserve จำกัด บรรยายในหัวข้อ Preparation for PDPA ที่มาให้ความรู้ในเรื่องของกระบวนการเตรียมการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และการประเมินผลกระทบ (DPIA) อีกทั้งแนวทางการประเมินความเสี่ยงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รู้จักประเภทของข้อมูลในรูปแบบต่างๆ และการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องเพื่อนำไปใช้ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

*พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ติดตามข่าวสารที่ได้ Facebook TDGA คลิก
TDGA ร่วมกับกระทรวงพลังงาน จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Knowledge for Digital Transformation) | ข่าวประชาสัมพันธ์