ข่าวประชาสัมพันธ์

       สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ DGA และรักษาการ ผอ.สถาบัน TDGA เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางเพื่อการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 14 แห่ง

       เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางเพื่อการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรกลางสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยสถาบันฯที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยรังสิต
โครงการความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัลครั้งนี้แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ โดยในระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 ได้มีการจัดประชุมและระดมสมองในการจัดทำร่างหลักสูตรทักษะดิจิทัลเป็นจำนวน 10 หลักสูตร ได้แก่

  • หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัล
  • หลักสูตรหลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ
  • หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ
  • หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
  • หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
  • หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ
  • หลักสูตรการตระหนักรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ
  • หลักสูตรการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์เพื่อการปรับสู่องค์กรดิจิทัล
  • หลักสูตรการริเริ่มและบริหารโครงการดิจิทัล
  • หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ

 

ในระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางฯทั้ง 3 คณะเพื่อกลั่นกรองร่างหลักสูตรกลางจำนวน 10 หลักสูตร โดยสถาบัน TDGA จะได้นำร่างหลักสูตรที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถาบัน TDGA และขึ้นทะเบียนเพื่อเผยแพร่เป็นหลักสูตรกลางต่อไป ทั้งนี้ สถาบัน TDGA ได้มีการเตรียมการจัดฝึกอบรมนำร่องหลักสูตรดังกล่าวให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในช่วงเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ตลอดจนเตรียมการสำหรับการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรกลางในระยะที่ 2 ตั้ง
แต่ช่วงเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป

สถาบัน TDGA ขอขอบพระคุณคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างสถาบัน TDGA โดย สพร. และสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วประเทศ
ติดตามข่าวสารที่ได้ Facebook TDGA คลิก


TDGA ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 14 แห่ง ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางเพื่อการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ | ข่าวประชาสัมพันธ์