ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมหลักสูตรการไปสู่การเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data – Driven Organization ให้แก่ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชากองทัพไทย ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ สพร.เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ภาพรวมและธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework) โดยมีเนื้อหาในเรื่องการกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิกดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการข้อมูลรวมถึงแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคของการวิเคราะห์และการใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

และในช่วงบ่ายเรียนรู้ในหัวข้อ Data Exchange โดยมี ดร.เจษฎา ขจรฤทธิ์ หัวหน้าทีมพัฒนามาตรฐานดิจิทัล สพร. เป็นวิทยากรบรรยาย มาให้ความรู้เรื่องวิธีการจัดทำมาตรฐานสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระดับเทคนิคและระดับความหมายข้อมูล พร้อมทั้งยกตัวอย่างการจัดทำมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลที่ทางสพร.ได้ดำเนินการอยู่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ข้อมูลภาครัฐมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้หน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ DGA Contact Center : 026126060 หรือติดตามข่าวสารการจัดฝึกอบรมได้ที่ tdga.dga.or.th
TDGA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตรการไปสู่การเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data – Driven Organization) ให้แก่ กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชากองทัพไทย | ข่าวประชาสัมพันธ์