ข่าวประชาสัมพันธ์

        สถาบันพัฒนาบุคคลกรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) โดย DGA จัดฝึกอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลนโครงการ TDGA Learn D’Club Series#1 “Cybersecurity for Technologists in Government” ชุดความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับบุคลากรภาครัฐ ผ่านหัวข้อ การบูรณาการเพื่อป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์จาก มัลแวร์เรียกค่าไถ่ “Ransomware” สำหรับระบบ IT ภาครัฐ , ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบสารสนเทศในยุคต่อไป, การนำเทคโนโลยี AI และ ML มาประยุกต์ในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับภาครัฐ เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ พัฒนาตนเองและยกระดับทักษะดิจิทัล โดยสพร. ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย นำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในแต่ละหลักสูตร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร


สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่


     หัวข้อที่ 1 การบูรณาการเพื่อป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์จาก มัลแวร์เรียกค่าไถ่ “Ransomware” สำหรับระบบ IT ภาครัฐ
     
บรรยายโดย  ดร.ธัชพล โปษยานนท์   ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                            คุณวรนล เวชมณีศรี      Sr. Security Consultant, Palo Alto Networks Thailand
                       
                            วันที่ 24 มี.ค. 64 14.00 – 15.30 น.  รับชมย้อนหลัง 

                            ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย https://bit.ly/3tIcwGB 


     หัวข้อที่ 2  ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบสารสนเทศในยุคต่อไป
     
บรรยายโดย  คุณคมเดช บุญแท้  Sr. Security Consultant Palo Alto Networks Thailand

                            วันที่ 7 เม.ย. 64 14.00 – 15.30 น. รับชมย้อนหลัง

                            ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย https://bit.ly/3ta15YF

 
 

     หัวข้อที่ 3  การนำเทคโนโลยี AI และ ML มาประยุกต์ในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับภาครัฐ
     
บรรยายโดย  ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                            วันที่ 21 เม.ย. 64 14.00 – 15.30 น. รับชมย้อนหลัง    
                            ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย 
                            https://bit.ly/3ayfG90
                            https://bit.ly/3xmsXv8

                           
                                                
       
   และเตรียมพบกับ🔺ความรู้ ด้านการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ (Data Analytics) และ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาบริการภาครัฐ (AI) โดยความร่วมระหว่าง DGA โดย สถาบัน TDGA, สถาบัน GBDI และ บริษัท Huawei ได้เร็วๆ นี้ โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ tdga.dga.or.th


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
(ปุณยา) 084 153 2464 , (ทิพย์ศริน) 080 045 3346 , (วิระญา) 080 045 3358
TDGA เปิดลงทะเบียน โครงการ TDGA Learn D'Club Series #1 Cybersecurity for Technologists in Government ชุดความรู้ที่ 1 ด้านหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับบุคลากรภาครัฐ | ข่าวประชาสัมพันธ์