DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID


                สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดงาน Call for Partnership: การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานการประชุมกล่าวต้อนรับ และแนะนำภารกิจของ DGA พร้อมด้วย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ร่วมชี้แจงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันฝึกอบรมของหน่วยงานภาครัฐภาครัฐสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 100 แห่ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564


             ทั้งนี้ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวว่า ภารกิจหนึ่งที่สำคัญของ DGA และถือว่าเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลให้เป็นรูปธรรมคือ การยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ปัจจุบันมีจำนวนรวมกว่า 2 ล้านคนทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA สามารถสนับสนุนได้ครอบคลุมทั่วถึงจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการให้ความรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันฝึกอบรมของหน่วยงานรัฐต่างๆ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ DGA เพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสู่การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

            ดังนั้น TDGA จึงได้เร่งดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรด้านทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรกลาง (ระยะที่ 1) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน 2564 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 14 แห่ง ส่งผลให้การดำเนินการในระยะแรกประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง เพื่อให้ DGA จึงมีนโยบายที่จะขยายความร่วมมือในการดำเนินการต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันการฝึกอบรมของหน่วยงานภาครัฐในวงกว้างมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาหลักสูตรเท่านั้น แต่จะให้ครอบคลุมในรูปแบบการจัดอบรม และด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ด้วย เพื่อร่วมผนึกกำลังในการเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลครอบคลุมทั้งประเทศเพื่อเป็นพลังสำคัญในการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

               ด้าน นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบัน TDGA กับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ให้ฟังว่า ในช่วงที่ผ่านมาสถาบัน TDGA ได้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรกลางตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมหมวดทักษะดิจิทัลต่างๆ ได้แก่ Digital Literacy, Digital Governance, Digital Technology, Digital Process and Service Design, Strategic and Project Management, Digital Leadership และ Digital Transformation โดยปัจจุบันมีหลักสูตรกลางด้านทักษะดิจิทัลที่พัฒนาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาแล้วเสร็จในระยะที่ 1 จำนวน 14 หลักสูตร ที่พร้อมจะเผยแพร่ให้เครือข่ายนำไปจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภาครัฐได้ โดยสถาบัน TDGA จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของเครือข่ายทุกแห่งให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรภาครัฐทั่วประเทศ นอกจากนี้ สถาบัน TDGA ยังมีแผนพัฒนาหลักสูตรกลางต่อในระยะที่ 2 อีกจำนวน 12 หลักสูตร เพื่อให้ได้หลักสูตรครอบคลุมและครบถ้วนตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
             จึงขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมของหน่วยงานภาครัฐที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการพัฒนาหลักสูตรกลางระยะที่ 2 หรือเป็นเครือข่ายด้านการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้ที่ URL: shorturl.at/bjsGX ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 พฤศจิกายน 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ติดตามข่าวสารที่ได้ Facebook TDGA คลิก
FaLang translation system by Faboba
TDGA โดย DGA จัดประชุม Call for Partnership เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศและสถาบันฝึกอบรมของหน่วยงานรัฐ รวมกว่า 100 หน่วยงาน ผนึกกำลังร่วมเป็นเครือข่ายต่อยอดการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ | ข่าวประชาสัมพันธ์