ข่าวประชาสัมพันธ์

  
     
        สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล โดย DGA หนุนเสริมทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ด้วยการมุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปอบรมต่อยอดองค์ความรู้ให้บุคลากรในองค์กรได้ ซึ่ง TDGA ได้เปิดอบรมหลักสูตร DGF ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว โดย นางศุภวรรณ ธาราโภคากุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้พร้อมติวเข้ม workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถสร้างแบบจำลองข้อมูลระดับหน่วยงาน (Enterprise Data Model) ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับส่วนงาน ข้อมูลกับกระบวนการปฏิบัติงาน และข้อมูลกับแอปพลิเคชัน และ สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีข้อมูล (Data Technology Architecture) ฯลฯ เพื่อนำกลับไปปฏิบัติได้พร้อมความเข้าใจอย่างแท้จริง ณ โรงแรม The Berkeley Hotel Pratunam กรุงเทพฯ
      

     

    

TDGA โดย DGA เดินหน้า จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หรือ DGF รุ่นที่ 4 | ข่าวประชาสัมพันธ์