สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA
ได้จัดการอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการในช่วงเดือนมิถุนายนนี้
โดยมีงานที่สำคัญได้แก่

  • วันที่ 14 มืถุนายน 2561 เป็นการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเอสโตเนีย มาบรรยายถึงความทันสมัยของประเทศที่เป็นลำดับต้นๆขอบโลกในการดำเนินงานด้าน e-Gov
  • วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เสวนาทางวิชาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี AI และ Big Data ที่ส่งผลกระทบต่อภาครัฐโดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ

  • วันที่ 25-29มิถุนายน 2561 การจัดหลักสูตรอบรม (ฟรี) นักวิทยาการข้อมูล หรือ Data Scientist


นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆในช่วงเดือนมิถุนายน และจะจัดอย่างต่อเนื่องต่อไป 
Please contact : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TDGA Events - June 2018 | ข่าวประชาสัมพันธ์