ข่าวประชาสัมพันธ์

          สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) เปิดลงทะเบียน อบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาบริการภาครัฐ (AI for The Future Government) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)และสามารถนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 2 หัวข้อ คือ AI for Chatbot และการใช้ AI as a Service Platform และถอดบทเรียนการใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสร้างนวัตกรรม

        เพื่อบริการประชาชน เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ พัฒนาตนเองและยกระดับทักษะดิจิทัล โดย สถาบัน TDGA ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย นำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในแต่ละหลักสูตร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อที่ 1   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI กับงานบริการภาครัฐ : AI for Chatbot และการใช้ AI as a Service Platform
               วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.

บรรยายโดย ดร.ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล นักวิจัยอาวุโส ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล สพร.
               
                (เอกสารประกอบการบรรยาย จะสามารถดาวน์โหลดได้ในวันที่ 16 มิย 64 ค่ะ)

หัวข้อที่ 2  ถอดบทเรียนการใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสร้างนวัตกรรมเพื่อบริการประชาชน 
               วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.


บรรยายโดย ดร.ธีรวัฒน์ อัศวโภคี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  ทีม DATA INNOVATION  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

               ลงทะเบียน คลิก**ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน โปรแกรม  Microsoft Team  คลิก

***ในกรณีไม่มีโปรแกรม  Microsoft Team คลิก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

DGA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-6126060
TDGA Learn D'Club#3 AI Future Government | ข่าวประชาสัมพันธ์