ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาบุคคลกรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) โดย DGA จัดฝึกอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลนโครงการ TDGA Learn D’Club Series#2 “ Data Driven Government for all” ผ่านหัวข้อ กฏหมาย กฏเกณฑ์ , การเปิดข้อมูล และการใช้ข้อมูล , การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงาน เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ พัฒนาตนเองและยกระดับทักษะดิจิทัล โดยสพร. ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย นำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในแต่ละหลักสูตร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร


สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่                   FAQ (คำถามที่พบบ่อยในการเข้าใช้งานโปรแกรมสำหรับการอบรม)                 

 

หัวข้อที่ 1    กฎหมาย กฎเกณฑ์ : Data Governance, Data Regulation, and Data Sharing Policy
                 วันที่ 28 เม.ย. 64 เวลา 14.00-16.00 น. รับชมย้อนหลัง

บรรยายโดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ สพร.  
 
               ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย https://bit.ly/2Pu2VVA


หัวข้อที่ 2      การเปิดข้อมูล และการใช้ข้อมูล : Open Data and Use Cases
                  วันที่ 5 พ.ค. 64 เวลา 14.00-16.00 น.
                 

บรรยายโดย   ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ สพร.
                  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย https://bit.ly/2PVodvy

หัวข้อที่ 3     การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
                 วันที่ 19 พ.ค. 64 เวลา 14.00-16.00 น.
บรรยายโดย  รศ.ดร.ธีรณี อจลากุลผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ
                  คลิกลงทะเบียน (ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้วค่ะ)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

นางสาวทิพย์ศริน  ภัคธนกุล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 0045 3346
นางสาววิระญา  พรหมวงศา หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 0045 3358
นางสาวอรอุมา  บัวเล็ก      หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 0045 3349 
TDGA Learn D'Club Series #2 Data Driven Government for all | ข่าวประชาสัมพันธ์