ข่าวประชาสัมพันธ์

      เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA ) ร่วมกับ Huawei ASEAN Academy จัดฝึกอบรมโครงการ TDGA Learn D'Club : Special Session for Executives ในหัวข้อ “Artificial Intelligence for The Future Government : AI Overview” ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ ผ่านระบบ Zhumu Meeting ออนไลน์

      โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Li Yuyu  รองคณบดี Technical School  Huawei ASEAN Academy และ ดร.รัตติมา มุกดาอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญ สถาบัน TDGA กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  Dr.Kishore Kumar ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data และ AI  Huawei ASEAN Academy ให้แนวคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI  (Artificial Intelligence) โดยแบ่งเป็น 3 ยุค คือ Weak AI  Strong AI  และ Super AI รวมถึงการให้คำนิยามของ AI และระบบการประมวลผล พร้อมทั้งยกตัวอย่างของ AI Application ในภาคส่วนที่หลากหลาย เช่น การแพทย์ ผู้บริโภค การเงิน ภาครัฐ เป็นต้น


ติดตามข่าวสารที่ได้ Facebook TDGA คลิก
TDGA Learn D'Club : Special Session for Executives with Huawei ASEAN Academy | ข่าวประชาสัมพันธ์