ข่าวประชาสัมพันธ์


          สถาบันพัฒนาบุคคลกรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) โดย DGA จัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ (TDGA Online Training Digital skills on demand 2021) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ผ่านหัวข้อ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology) , ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CyberSecurity) , การปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายด้านดิจิทัล (Digital Governance and Standard) และการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่ประเทศไทยอยู่ระหว่าง ประสบปัญหาภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และต้องมีความระมัดระวังในการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ TDGA จึงจัดฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสการให้เข้าถึงในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและยกระดับทักษะดิจิทัล โดยมีวิทยากรผู้มากประสบการณ์มาให้ความรู้ในแต่ละหลักสูตร ลงทะเบียนเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่

       •   กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: เทคนิคและกลยุทธ์การทำงานข้อมูลภาครัฐ (PDPA Tips and Tricks for Data Driven Government)
            วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 -16.00 น.
            https://bit.ly/3suW7FT

       •   ไขข้อข้องใจธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Understanding Data Governance)
            วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 -16.00 น.
            https://bit.ly/38VVqNO

       •   ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Cybersecurity Awareness for Government Officer:                                                    Be More               Secure in our Everyday Life)
            วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 -16.00 น.
            https://bit.ly/38SC6B3

       •   เปิดข้อมูลภาครัฐอย่างไร ให้ไปถึงดวงดาว (Government Open Data Inspiration)
            วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 -16.00 น.
            https://bit.ly/2NfBptr                 คลิกลงทะเบียน  สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม


โดยมีรายละเอียดการลงทะเบียนแต่ละหลักสูตรดังนี้

- ในวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนแต่ละหลักสูตร กดที่ปุ่ม คลิกลงทะเบียน

- การลงทะเบียนรับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 240 ท่าน

- กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้เรียนให้ครบถ้วน

- หากลงทะเบียนสำเร็จ จะมี Link เข้าเรียนออนไลน์ ส่งไปยังอีเมลที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้

(ระบบจะส่ง Link ให้ก่อนวันเข้าเรียนออนไลน์)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

(ปุณยา) 084 153 2464 , (พิชดาภา) 063 493 3017 , (วิระญา) 080 451 8956
TDGA Online Training : Digital skills on demand 2021 หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลโดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ ผ่านการการอบรม Online Training เสมือนห้องเรียนจริง 4 สูตร | ข่าวประชาสัมพันธ์