สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สพร. หรือ DGA ได้กำหนดยุทธ์ศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หรือ Digital Transformation โดยปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สพร. โดย TDGA หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ ได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการให้บริการที่ทันสมัยให้กับประชาชนต่อไป www.dga.or.th
TDGA Training 2018 | ข่าวประชาสัมพันธ์